НОВИНИ

Отговор от "Южноцентрално държавно предприятие", гр. Смолян


Дата на публикуване на обявата: 18-09-2014

 

Отговор във връзка с излязла публикация във вестник "Капитал"


Съобщение от "Южноцентрално държавно предприятие", гр. Смолян


Дата на публикуване на обявата: 05-09-2014

 

Съобщение за провеждане на авиоборба срещу борова процесионка, чрез ултрамалообемно пръскане, в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – гр.Смолян


Отчет за потискане на гъботворката в района на ДГС Кирково


Дата на публикуване на обявата: 26-08-2014

 

Отчет за интродукция на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) за потискане на каламитета на Lymantria dispar (Linnaeus) (Lepidoptera: Erebidae) на територията на Държавно горско стопанство Кирково през 2013 и 2014 г.