НОВИНИ

Отчет за потискане на гъботворката в района на ДГС Кирково


Дата на публикуване на обявата: 26-08-2014

 

Отчет за интродукция на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) за потискане на каламитета на Lymantria dispar (Linnaeus) (Lepidoptera: Erebidae) на територията на Държавно горско стопанство Кирково през 2013 и 2014 г.


Уведомление от "Южноцентрално държавно предприятие", гр. Смолян


Дата на публикуване на обявата: 25-08-2014

 

Уведомление относно провеждане на процедури и сключване на дългосрочни договори за добив на дървесина


Нови сертифицирани териториални поделения по FSC


Дата на публикуване на обявата: 06-08-2014

 

Южноцентрално държавно предприятие, гр.Смолян получи нов сертификат по FSC за дванадесет свои поделения. Това е гарант за устойчиво ползване и управление на горските ресурси. Системата за горска сертификация на FSC има за цел да осигури и насърчи икономически изгодно стопанисване на горите, при спазване на социалните стандарти и правата на местното население, като същевременно се опазва и околната среда. През м.юни 2014 год. за част от териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие, гр.Смолян бе извършена независима оценка за сертифициране, проведена от екип специалисти, представители на Rainforest Alliance. Целта на оценката бе да оцени управлението на горските територии в екологичен, икономически и социален аспект от Южноцентрално държавно предприятие в горските територии на своите териториални поделения: ”ДГС Алабак”, ”ДГС Батак”, ”ДЛС Борово”, ”ДГС Пазарджик”, ”ДГС Панагюрище”, ”ДГС Пещера”, ”ДГС Ракитово”, ”ДГС Родопи”, ”ДГС Селище”, ”ДГС Смолян”, ”ДГС Хвойна” и ”ДЛС Чепино”, съгласно определените Принципи и Критерии на Съвета за стопанисване на горите – Forest Stewardship Council™(FSC). Дванадесетте стопанства, включени в груповия сертификат са с обща площ 227 454,5 ха. Целта на одитирането от Rainforest Alliance е да бъде разпознато отговорното управление на земите чрез независима оценка и сертификация на горскостопанските практики. Горскостопанските организации, които получат FSC сертификат имат възможност да използват търговските марки на Rainforest Alliance и FSC за реклама и маркетинг. Към настоящия момент общият брой на сертифицираните по FSC стопанства, в обхвата на дейност на Южноцентрално държавно предприятие е петнадесет.