НОВИНИ

Потискане на развитието на гъботворката


Дата на публикуване на обявата: 09-07-2014

 

Потискане на развитието на гъботворката в района на ДГС Кирково посредством внасяне на гъбата Entomophaga maimaiga


Провеждането на курс по квалификация за „Специфични изисквания за директни доставки на малки количества месо от дивеч”


Дата на публикуване на обявата: 01-07-2014

 

Продължителността на курса е два дни и ще се проведе в ТП ДЛС-Кормисош, гр. Лъки през периода от 10.07.2014 г. до 11.07.2014 г. Участници в курса могат да бъдат ловци, служители в дивечовъдни участъци отдадени на юридически лица, служители в ловни сдружения и други лица имащи отношение към ползването и първичната обработка на дивеча. Сборен пункт на участниците ще бъде ловна резиденция „Карамуш”, след с. Белица, общ. Лъки в 09,00 часа на 10.07.2014 г. /четвъртък/. Курса включва лекции и практика – първична обработка и преглед на отстрелян дивеч. Цената на курса е 234 лв. на човек: лекции и практика - 134 лв., храна и нощувка – 100 лв. Лектори са проф. д-р Николай Бояджиев и проф. д-р Марин Александров от Лесотехническия университет, гр. София. Лицата преминали курса по квалификация за „Специфични изисквания за директни доставки на малки количества месо от дивеч”, получават удостоверение за завършен курс „Обучено лице” от Изпълнителна агенция по горите и се вписват в национален регистър, след което могат да издават Декларация (Приложение№3, към чл.26, ал.3 от НАРЕДБА № 26/14.10.2010 г. на МЗХ) за извършен преглед на отстрелян дивеч. Контрола по изпълнение на наредбите и другите нормативни документи, ще се осъществява от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), чрез извършването на проверки затова е задължително във всяка ловна дружина и дивечовъден участък да има лице с удостоверение „Обучено лице” съгласно изискванията на НАРЕДБА № 26/14.10.2010 г. на МЗХ. За допълнителна информация и записвания в срок до 07.07.2014 г. се обръщайте към инж. Тодор Василев – лесоинженер в ЮЦДП-Смолян, тел : 0889 816 091


Регионално съвещание по стопанисване на горите – регион Смолян


Дата на публикуване на обявата: 27-06-2014

 

На 26.06.2014 г. на територията на Държавно горско стопанство – Смолян се проведе регионално съвещание по стопанисване на горите с директорите, заместник директорите и главните инженери на териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП) от Oбласт Смолян. На срещата присъстваха инж.Айнур Ибрямова – директор на ЮЦДП, инж. Асен Карабов – зам.директор на ЮЦДП, инж.Сашка Иванова - зам.директор на РДГ Смолян, инж. Йорданка Ангъчева – директор на ГСС – гр. Пловдив, експерти от централното управление на предприятието и РДГ Смолян. По време на съвещанието бяха разисквани и дискутирани въпроси по следните теми: - Системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000; - Определяне и отбелязване на биотопни дървета; - Изборното прореждане – основни принципи и условия за прилагането му; - Саарландският метод система от сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина; - Обсъдиха се основни допуснати пропуски, свързани с прилагането на действащата нормативна уредба, както и проблеми при стопанисването на горите в регион Смолян. Във връзка с предстоящата горска сертификация на стопанствата от област Смолян на участниците в регионалното съвещание се предоставиха набор от документи, които следва да бъдат въведени при изпълнение на дейностите в горските територии. Участниците в работната среща бяха на мнение, че провеждането на подобни съвещания ежегодно с цел обмяна на опит и информация, оказва конструктивен ефект при по нататъшното прилагане на нормативната уредба и постигане на добри практики и решения относно стопанисването на горските територии.

Към галерията