Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Относно Търговска репутация - ДГС Крумовград


Дата на публикуване на обявата: 27-04-2015

 

Заповед №144 относно отпадане на изискването за търговска репутация при подаване на изискуемиете документи за участие в открит конкурс за възлагане на дейността сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти №1513, 1514, 1515, 1516


Класиране - търг с тайно наддаване - ДЛС Извора


Дата на публикуване на обявата: 24-04-2015

 

Заповеди № 140 - 143 за определяне на класирани от проведен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от Обекти № 15113-2, 15156-2с, 15155-2с, 15112-6


Открит конкурс - ДГС Борино


Дата на публикуване на обявата: 24-04-2015

 

Заповед №79/24.04.2015г. за откриване на процедура и Документация за провеждане на открит конкурс с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина Обект № 1509 и Обект №1510