Важнo!

07.09.2021
Дърва за огрев за физ. лица за 2021 г. - 2022 г.
Виж пълна информация
първа датавтора датапредмет
16.11.2020
Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 3Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Момчилград“ и ТП ДЛС „Женда“.Виж пълна информация
16.11.2020
Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 2Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов“ и ТП ДЛС „Кормисош“.Виж пълна информация
16.11.2020
Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на КОРЕН по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 1Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Кирково“ и ТП ДГС „Крумовград“.Виж пълна информация
ДатаЗаглавие
20.06.2022
Горска сертификация и инвазивни чужди видове
Изтеглете документа
01.04.2022
Отговори на работната група по Националния FSC стандарт за България, във връзка с постъпили коментари и предложения за промени
Изтеглете документа

За нас

Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, е регистрирано на 29 юни 2011 г., като първоначалният брой териториални поделения е 43.

Понастоящем те са 35 – 28 държавни горски стопанства и 7 държавни ловни стопанства.

Предприятието стопанисва държавни горски територии в четири области – Смолянска, Пловдивска, Пазарджишка и Кърджалийска. Общата площ е 860 572 ха, като държавните горски територии заемат 717 192 ха, или 83.3 на сто.

Надморската височина е между 100 м – по поречието на Марица, и 2198 м – връх Голям Перелик. Този широк диапазон съдържа богато разнообразие на различни типове месторастения, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове. 432 967 ха (60 %) от държавните горски територии попадат в режима на стопанисване по „Натура 2000“.

Участието на основните дървесни видове е: 31 % бял бор, 15 % смърч, 9 % черен бор, 18 % дъб, 15 % бук.

Общият запас на горските територии, собственост на държавата, които ЮЦДП стопанисва е 134 301 631 м3, а средногодишният прираст възлиза на 2 388 810 куб. метра.

Средната възраст на горите е 63 години. Лесоустройствените проекти на териториалните поделения предвиждат средногодишното ползване в размер на 1 073 569 м3, което е 45 % от годишния прираст.

Годишното залесяване е на площ 206 хектара. Посадъчният материал се произвежда в 37 горски разсадника, като 7 от тях са с национално значение.