Важнo!

07.09.2021
Дърва за огрев за физ. лица за 2021 г. - 2022 г.
Виж пълна информация
първа датавтора датапредмет
12.03.2024
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на 9 самостоятелно обособени части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Триград”Виж пълна информация
28.11.2023
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр. Смолян - Поземлен имот с идентификатор 04279.91.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, местност "Помп. ст-я Струмско", вид собственост: държавна частна, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2001 кв.м, номер по предходен план: 091007, ведно с построените в него 3 броя сгради, ведно с машини и съоръжения, находящи се в имотаВиж пълна информация
12.07.2023
09.08.2023
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр. Смолян - Поземлен имот с идентификатор 49360.56.284 по КККР на обл. Кюстендил, общ. Кочериново, с. Мурсалево, местност „Деве Богаз“, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 3246 кв. м, номер по предходен план: 000284, ведно с построените в него 2 броя сгради, ведно с машини и съоръжения, находящи се в имота.Виж пълна информация
ДатаЗаглавие
20.06.2022
Горска сертификация и инвазивни чужди видове
Изтеглете документа
01.04.2022
Отговори на работната група по Националния FSC стандарт за България, във връзка с постъпили коментари и предложения за промени
Изтеглете документа

За нас

Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, е регистрирано на 29 юни 2011 г., като първоначалният брой териториални поделения е 43.

Понастоящем те са 35 – 28 държавни горски стопанства и 7 държавни ловни стопанства.

Предприятието стопанисва държавни горски територии в четири области – Смолянска, Пловдивска, Пазарджишка и Кърджалийска. Общата площ е 860 572 ха, като държавните горски територии заемат 717 192 ха, или 83.3 на сто.

Надморската височина е между 100 м – по поречието на Марица, и 2198 м – връх Голям Перелик. Този широк диапазон съдържа богато разнообразие на различни типове месторастения, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове. 432 967 ха (60 %) от държавните горски територии попадат в режима на стопанисване по „Натура 2000“.

Участието на основните дървесни видове е: 31 % бял бор, 15 % смърч, 9 % черен бор, 18 % дъб, 15 % бук.

Общият запас на горските територии, собственост на държавата, които ЮЦДП стопанисва е 134 301 631 м3, а средногодишният прираст възлиза на 2 388 810 куб. метра.

Средната възраст на горите е 63 години. Лесоустройствените проекти на териториалните поделения предвиждат средногодишното ползване в размер на 1 073 569 м3, което е 45 % от годишния прираст.

Годишното залесяване е на площ 206 хектара. Посадъчният материал се произвежда в 37 горски разсадника, като 7 от тях са с национално значение.