първа датавтора датапредмет
09.02.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността на добив на дървесина от Обект № 2314Виж пълна информация
06.02.2023
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313Виж пълна информация
30.01.2023
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТ, 2305 МТ, 2306 МТ, 2307 МТВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
21.02.2023
Вътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминация
Изтеглете документа
21.02.2023
Политика за управление на горите
Изтеглете документа
21.02.2023
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Изтеглете документа

За нас

ТП Държавно ловно стопанство „Кормисош” със седалище гр. Лъки е регистрирано в търговския регистър на 29.09.2011 г. В административно отношение се числи към ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – гр. Смолян.
ТП ДЛС “Кормисош” стопанисва държавни горски територии и е разделено на четири горско стопански участъка, а именно: ГСУ “Дряново”, ГСУ ”Манастир”, ГСУ “Карамуш” и ГСУ “Белица”.
ТП ДЛС „Кормисош” на север и североизток граничи с ТП ДГС „Асеновград”, на юг, югоизток и изток – с ТП ДГС „Славейно”, на югозапад – с ТП ДГС „Пампорово”и ТП ДГС „Смолян”, и на запад – с ТП ДГС „Хвойна” и ТП ДГС „Чепеларе”.
ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки заема част от Преспанския дял на Западни Родопи с обща площ 41 930 ха. Стопанството се намира на 210 км. от летище София и на 50 км. От летище Пловдив. До ловна резиденция „Карамуш” има вертолетна площадка.
Релефът е типично планински, силно нарязан, с големи разлики в надморската височина. Най-високата точка е връх „Преспа”- 2001 м., а най-ниската е при вливането на река Сливов дол в Чепеларска река – 380 м.
Преобладават иглолистните гори, като най-разпространени дървесни видове са бял бор, следван от смърч, бук и ела.
Почвено-климатичните условия в голяма част от месторастенията благоприятстват за естественото възобновяване на гората.
Богатството на дивата фауна е представено от: благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, дива коза, глухар и мечка. Стопанството предлага добри условия за ловуване на хищници – вълк, дива котка, лисица и бялка.
На територията на ДЛС „Кормисош”се намира част от биосферен резерват „Червената стена” с обща площ 790,30 ха. Характерни за района природни забележителности /ПЗ/ са три с обща площ 4,5 ха, от която залесена 2,0 ха и незалесена 2,5 ха. -ПЗ „Гюмберджията” – водопад на р. Белишка; ПЗ „Скален мост” в местността „Шапран дупка”; ПЗ „Свети Георги” – водопад.
ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки разполага с 3 ловни дома, категория – ловна резиденция, с общо 15 стаи. Изградени са още 12 ловни хижи и кантони, пръснати по цялата територия на стопанството, които се използват, като изходни пунктове за ловуване и охрана.
Като съпътстващи програми стопанството предлага риболов, конен и екотуризъм, фотолов, екскурзии до исторически места, природни забележителности и резервати.