първа датавтора датапредмет
27.06.2024
Добив на дървесина - обекти №24327C, 24328C, 24329C, 24331Виж пълна информация
18.06.2024
Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 24199, 24120, 24321, 24322, 24323, 24224, 24225, 24326Виж пълна информация
17.06.2024
Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 24199Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
23.05.2024
Доклад за Гори с висока консервационна стойност
Изтеглете документа
23.05.2024
Приложение към Доклад за ГВКС
Изтеглете документа
23.05.2024
Заповед за определяне на представителни образци на основните естествени горски екосистеми
Изтеглете документа

За нас

Държавно ловно стопанство „ИЗВОРА” – Девин е наследник на основаното през 1975г. Държавно ловно и риболовно стопанство „ИЗВОРА” гр.Девин. Стопанисваната ловна площ е коригирана многократно и в момента възлиза на 9 000 ха. Обособени са три ловни района – „Кози рог”, „Чурал” и „Лък-балкан”. ДЛС ”ИЗВОРА” е разположена в Централните Родопи със седалище Ловен дом „Девин”, находящ се на 2 км. западно от гр. Девин.
Релефът на стопанството е типично планински, преобладават силно пресечените терени, които по дефилето на Девинска река са стръмни, урвести и с отвесни скални образувания. Надморската височина е между 750 и 1860 м. Дървесната растителност е разнообразна, като до около 1200 м. облика се дава от дъбовата и буковата формации, в зоната над 1200 м. естествените насаждения са предимно от бял бор, ела, смърч, черен бор, бук, габър, трепетлика и др.
Многообразието на теренните форми, дървесната, храстовата и тревната растителности, изобилието на изворни и речни води и труднодостъпните терени са естествените предпоставки за голямото животинско разнообразие. Територията на стопанството се обитава от дива коза, благороден елен, елен-лопатар, муфлон, сърна, дива свиня, глухар. От хищниците обитават мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, златка и язовец.
От птиците освен глухаря в стопанството се срещат лещарка, гривек, гургулица, пъдпъдък и др.
Дневните грабливи птици са представени от скален орел, малък и голям креслив орел, мишелови, ястреби и ветрушки. От нощните грабливи птици обитават бухал, горска ушата сова, кукумявка и др.
Основната функция на ДЛС ”ИЗВОРА” е опазване, съхраняване и увеличаване популациите на редките видове дивеч – дива коза, глухар и муфлон, производството на зарибителен материал от балканска пъстърва, стопанисването на горите по начин запазващ биоразнообразието в тях и подобряване многофункционалното им предназначение. Стопанисването на едрия дивеч е съобразено с биологията и изискванията на основния дивеч за стопанството – дивата коза, насочено е към увеличаване на запасите, подобряване на трофейните и екстериорни качества. Благодарение на полаганите системни грижи допустимите запаси са достигнати и е налице естественото саморазселване на дивата коза, бл.елен, сърната и дивата свиня в съседните на стопанството площи. Стопанството ежегодно предоставя на други ловни стопанства в страната жив дивеч за разселване – дива коза, муфлон и дива свиня.
Стопанисването на дивеча и неговото рационално ползване по линия на организирания ловен туризъм съставляват основната ловностопанска дейност на ДЛС ”ИЗВОРА”. Дивечовото разнообразие, изградените ловностопански съоражения, обучения ловен персонал и забележителния ландшафт са „магията”, която привлича ловните туристи от Европа и Америка.
Горскостопанската дейност в ДЛС ”ИЗВОРА” е съпътствуваща и се води върху 4500 ха. държавни гори. Провежданите мероприятия в тях са съобразени с биологията на развъждания дивеч и целите на стопанството.
Спомагателни дейности са производството на зарибителен материал и пъстърва за консумация в рибно стопанство „Настан”, развиване алтернативни форми на туризъм – риболовен туризъм по р. Девинска, екотуризъм по екопътеките „Струилица – Лъката” и „Лисичево – Чурал”, организиране посещения на природни и етнографски забележителности – Ягодинската пещера, Триградското ждрело, с. Широка лъка и др.