първа датавтора датапредмет
18.07.2023
Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23220Виж пълна информация
25.04.2023
Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 23217, 23318, 23319Виж пълна информация
06.04.2023
Конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивечаВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие

За нас

Държавно ловно стопанство „ИЗВОРА” – Девин е наследник на основаното през 1975г. Държавно ловно и риболовно стопанство „ИЗВОРА” гр.Девин. Стопанисваната ловна площ е коригирана многократно и в момента възлиза на 9 000 ха. Обособени са три ловни района – „Кози рог”, „Чурал” и „Лък-балкан”. ДЛС ”ИЗВОРА” е разположена в Централните Родопи със седалище Ловен дом „Девин”, находящ се на 2 км. западно от гр. Девин.
Релефът на стопанството е типично планински, преобладават силно пресечените терени, които по дефилето на Девинска река са стръмни, урвести и с отвесни скални образувания. Надморската височина е между 750 и 1860 м. Дървесната растителност е разнообразна, като до около 1200 м. облика се дава от дъбовата и буковата формации, в зоната над 1200 м. естествените насаждения са предимно от бял бор, ела, смърч, черен бор, бук, габър, трепетлика и др.
Многообразието на теренните форми, дървесната, храстовата и тревната растителности, изобилието на изворни и речни води и труднодостъпните терени са естествените предпоставки за голямото животинско разнообразие. Територията на стопанството се обитава от дива коза, благороден елен, елен-лопатар, муфлон, сърна, дива свиня, глухар. От хищниците обитават мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, златка и язовец.
От птиците освен глухаря в стопанството се срещат лещарка, гривек, гургулица, пъдпъдък и др.
Дневните грабливи птици са представени от скален орел, малък и голям креслив орел, мишелови, ястреби и ветрушки. От нощните грабливи птици обитават бухал, горска ушата сова, кукумявка и др.
Основната функция на ДЛС ”ИЗВОРА” е опазване, съхраняване и увеличаване популациите на редките видове дивеч – дива коза, глухар и муфлон, производството на зарибителен материал от балканска пъстърва, стопанисването на горите по начин запазващ биоразнообразието в тях и подобряване многофункционалното им предназначение. Стопанисването на едрия дивеч е съобразено с биологията и изискванията на основния дивеч за стопанството – дивата коза, насочено е към увеличаване на запасите, подобряване на трофейните и екстериорни качества. Благодарение на полаганите системни грижи допустимите запаси са достигнати и е налице естественото саморазселване на дивата коза, бл.елен, сърната и дивата свиня в съседните на стопанството площи. Стопанството ежегодно предоставя на други ловни стопанства в страната жив дивеч за разселване – дива коза, муфлон и дива свиня.
Стопанисването на дивеча и неговото рационално ползване по линия на организирания ловен туризъм съставляват основната ловностопанска дейност на ДЛС ”ИЗВОРА”. Дивечовото разнообразие, изградените ловностопански съоражения, обучения ловен персонал и забележителния ландшафт са „магията”, която привлича ловните туристи от Европа и Америка.
Горскостопанската дейност в ДЛС ”ИЗВОРА” е съпътствуваща и се води върху 4500 ха. държавни гори. Провежданите мероприятия в тях са съобразени с биологията на развъждания дивеч и целите на стопанството.
Спомагателни дейности са производството на зарибителен материал и пъстърва за консумация в рибно стопанство „Настан”, развиване алтернативни форми на туризъм – риболовен туризъм по р. Девинска, екотуризъм по екопътеките „Струилица – Лъката” и „Лисичево – Чурал”, организиране посещения на природни и етнографски забележителности – Ягодинската пещера, Триградското ждрело, с. Широка лъка и др.