първа датавтора датапредмет
18.08.2023
Добив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2330МТ, 2331МТВиж пълна информация
18.08.2023
Добив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 2332Виж пълна информация
03.08.2023
Добив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2333, 2334, 2235Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
26.04.2023
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2022 г.
Изтеглете документа
26.04.2023
Списък на планираните дейности за 2023 г.
Изтеглете документа
26.04.2023
Покана до заинтересованите страни
Изтеглете документа

За нас

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА” – ЦАРСТВОТО НА МУФЛОНА
Върху част от склоновете на Източните Родопи – най красивата българска планина, само на около 259 км от столицата София, изминати неусетно по магистрала “Тракия” и първокласния път през Пловдив – Асеновград – Кърджали, се простира територията на Държавно ловно стопанство “Женда” гр. Кърджали. Невероятно красивата природа е по-бързо достъпна, ако се пътува от най-близкото летище край град Пловдив, което е само на 110 км.
ДЛС “Женда” е разположено на площ от 21489 ха, обхваща два комплекса гора, разположени върху два различни планински масива.
Релефът на западният е типично планински, с ясно изразени, стръмни била, дълбоки и врязани дерета, стръмни и отсечени склонове. Източния комплекс се характеризира със заоблени форми, разляти била и недобре изразена долинна мрежа. Преоладават смесените гори.
Естествено разпространени са следните дървесни видове: бук, зимен дъб, благун, келяв габър, черен бор, ела., които образуват чисти и смесени широколистни и широколистно –иглолистни дървостои. Създадени са и се развиват успешно култури от черен бор, бял бор, смърч, зелена дуглазка, червен дъб и др. В състава на растителните формации участват и следните храстови и тревни видове: шипка леска, люляк, коприва, папрат светлика, ягода, здравец, лудо биле, лайка, смрадлика, кукуряк, чубрица, жълт кантарион, мащерка.


На територията на ДЛС “Женда” са устроени един резерват, три природни забележителности.

 •  Поддържан резерват “Казъл чирпа” с обща площ 39,9ха. Представлява естествени 120-130 годишни чисти черборови насаждения, остатък от естествената горска растителност.
 • Природна забележителност “Елата”, с обща площ 0,5ха. Представлява възрастно елово насаждение, остатък от някогашната естествена растителност в този район на страната.
 • Находище на естествена ела, обща залесена площ 13,1ха.
 • Защитена местност „Боровете” – с обща площ 60,1 ха. Представлява буферна зона около поддържан резерват „Казъл чирпа”.

Характерни представители на фауната, имащи пряко или косвено значение за развитието на ловното стопанство в района на ДЛС “Женда” са:

 •  благороден елен, разпространен в западната част на стопанството.
 • елен лопатар, успешно аклиматизиран в оградени площи.
 • сърна,повсеместно разпространена в района.
 • муфлон, успешно аклиматизиран в оградени площи.
 • дива свиня, повсеместно разпространена в района, отглежда се и в оградени площи.
 • заек, обитава маломерни и разпокъсани горски масиви, земеделски територии в района на стопанството.
 •  вълк, обитава района с различна численост, нанася щети на дивеча и домашните животни.
 • чакал, трайно обитава района на стопанството в по ниските части.
 • лисица,обитава повсеместно района.
 • бялка, повсеместно разпространена.
 • черен пор, обитава предимно около застроените площи и населените места.
 • язовец , разпространен около обработваемите площи.

Освен изброените ловни видове, се срещат и защитените видове:

 •  мечка, обитава единично района на стопанството.
 • невестулка, повсеместно разпространена.

дива котка, среща се единично.

 •  видра, среща се единично около микроязовири, язовир Боровица и по големите водни течения.

От птиците: гривяк, скален гълъб, гургулица, гугутка, зеленоглавка; зимно бърне, тракийски кеклик, полска яребица.
Района се обитава и от защитени видове:

 •  голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов, обикновена ветрушка, белоглав лешояд, черен лешояд, горска улулица, бухал, кукумявка, горска ушата сова, черен кълвач, зелен кълвач, голям, среден и малъс пъстър кълвач, сирийски кълвач, сива врана, сойка, сокерица, сврака.

Любителите на планината могат целогодишно да посещават района на стопанството и да се възхищават на прекрасната природа на източните части на Родопа планина.
Тук грижите за муфлоните, елените, дивите свине, сърните и мечките са превърнати в традиция. Вълците, неизменният спътник на копитния дивеч, показват, че дивата природа в това прекрасно кътче на България е още жива. Магията на Родопа планина, големите запаси от едър дивеч, съчетани с уютен ловен дом и опитни водачи – това са отлични условия не само за истински лов, но и за почивка сред девствената природа.
С 10 златни медала са отличени отстреляни в района на ловно стопанство “Женда” трофеи от муфлон. Колекцията от най-добри ловни постижения попълват също получилите златни и сребърни медали 5 трофея от дива свиня, както и един златен и двата бронзови медалисти при елена лопатар и три бронзови при благородния елен.
Средно годишно на територията на стопанството се посрещат – 15 чуждестранни групи от Германия, Франция, Люксембург, Дания, Швеция, Швейцария, Белгия. Успешен пробив правим на руския турския, италианския и испанския пазар.
През последните 2 години все повече български ловци се възползват от природните дадености, ресурса и ползват предлаганите услуги в ловното стопанство. Една голяма част от утвърденият отстрел на дивеча се извежда от български ловци.
Отличните естествени условия и модерната материална база дават чудесни възможности за развитето на риболов, ловен туризъм, еко и селски туризъм. Организираните фото-сафарита са допълнителна атракция предлагана в стопанството