първа датавтора датапредмет
13.03.2023
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 23-3Виж пълна информация
21.02.2023
Добив (сеч, разкройване на асортименти Съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2308, 2314Виж пълна информация
22.12.2022
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2316, 2317Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
09.06.2022
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
09.06.2022
Списък на планираните дейности за 2022 г.
Изтеглете документа
09.06.2022
До заинтересованите страни
Изтеглете документа

За нас

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА” – ЦАРСТВОТО НА МУФЛОНА
Върху част от склоновете на Източните Родопи – най красивата българска планина, само на около 259 км от столицата София, изминати неусетно по магистрала “Тракия” и първокласния път през Пловдив – Асеновград – Кърджали, се простира територията на Държавно ловно стопанство “Женда” гр. Кърджали. Невероятно красивата природа е по-бързо достъпна, ако се пътува от най-близкото летище край град Пловдив, което е само на 110 км.
ДЛС “Женда” е разположено на площ от 21489 ха, обхваща два комплекса гора, разположени върху два различни планински масива.
Релефът на западният е типично планински, с ясно изразени, стръмни била, дълбоки и врязани дерета, стръмни и отсечени склонове. Източния комплекс се характеризира със заоблени форми, разляти била и недобре изразена долинна мрежа. Преоладават смесените гори.
Естествено разпространени са следните дървесни видове: бук, зимен дъб, благун, келяв габър, черен бор, ела., които образуват чисти и смесени широколистни и широколистно –иглолистни дървостои. Създадени са и се развиват успешно култури от черен бор, бял бор, смърч, зелена дуглазка, червен дъб и др. В състава на растителните формации участват и следните храстови и тревни видове: шипка леска, люляк, коприва, папрат светлика, ягода, здравец, лудо биле, лайка, смрадлика, кукуряк, чубрица, жълт кантарион, мащерка.


На територията на ДЛС “Женда” са устроени един резерват, три природни забележителности.

 •  Поддържан резерват “Казъл чирпа” с обща площ 39,9ха. Представлява естествени 120-130 годишни чисти черборови насаждения, остатък от естествената горска растителност.
 • Природна забележителност “Елата”, с обща площ 0,5ха. Представлява възрастно елово насаждение, остатък от някогашната естествена растителност в този район на страната.
 • Находище на естествена ела, обща залесена площ 13,1ха.
 • Защитена местност „Боровете” – с обща площ 60,1 ха. Представлява буферна зона около поддържан резерват „Казъл чирпа”.

Характерни представители на фауната, имащи пряко или косвено значение за развитието на ловното стопанство в района на ДЛС “Женда” са:

 •  благороден елен, разпространен в западната част на стопанството.
 • елен лопатар, успешно аклиматизиран в оградени площи.
 • сърна,повсеместно разпространена в района.
 • муфлон, успешно аклиматизиран в оградени площи.
 • дива свиня, повсеместно разпространена в района, отглежда се и в оградени площи.
 • заек, обитава маломерни и разпокъсани горски масиви, земеделски територии в района на стопанството.
 •  вълк, обитава района с различна численост, нанася щети на дивеча и домашните животни.
 • чакал, трайно обитава района на стопанството в по ниските части.
 • лисица,обитава повсеместно района.
 • бялка, повсеместно разпространена.
 • черен пор, обитава предимно около застроените площи и населените места.
 • язовец , разпространен около обработваемите площи.

Освен изброените ловни видове, се срещат и защитените видове:

 •  мечка, обитава единично района на стопанството.
 • невестулка, повсеместно разпространена.

дива котка, среща се единично.

 •  видра, среща се единично около микроязовири, язовир Боровица и по големите водни течения.

От птиците: гривяк, скален гълъб, гургулица, гугутка, зеленоглавка; зимно бърне, тракийски кеклик, полска яребица.
Района се обитава и от защитени видове:

 •  голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов, обикновена ветрушка, белоглав лешояд, черен лешояд, горска улулица, бухал, кукумявка, горска ушата сова, черен кълвач, зелен кълвач, голям, среден и малъс пъстър кълвач, сирийски кълвач, сива врана, сойка, сокерица, сврака.

Любителите на планината могат целогодишно да посещават района на стопанството и да се възхищават на прекрасната природа на източните части на Родопа планина.
Тук грижите за муфлоните, елените, дивите свине, сърните и мечките са превърнати в традиция. Вълците, неизменният спътник на копитния дивеч, показват, че дивата природа в това прекрасно кътче на България е още жива. Магията на Родопа планина, големите запаси от едър дивеч, съчетани с уютен ловен дом и опитни водачи – това са отлични условия не само за истински лов, но и за почивка сред девствената природа.
С 10 златни медала са отличени отстреляни в района на ловно стопанство “Женда” трофеи от муфлон. Колекцията от най-добри ловни постижения попълват също получилите златни и сребърни медали 5 трофея от дива свиня, както и един златен и двата бронзови медалисти при елена лопатар и три бронзови при благородния елен.
Средно годишно на територията на стопанството се посрещат – 15 чуждестранни групи от Германия, Франция, Люксембург, Дания, Швеция, Швейцария, Белгия. Успешен пробив правим на руския турския, италианския и испанския пазар.
През последните 2 години все повече български ловци се възползват от природните дадености, ресурса и ползват предлаганите услуги в ловното стопанство. Една голяма част от утвърденият отстрел на дивеча се извежда от български ловци.
Отличните естествени условия и модерната материална база дават чудесни възможности за развитето на риболов, ловен туризъм, еко и селски туризъм. Организираните фото-сафарита са допълнителна атракция предлагана в стопанството