първа датавтора датапредмет
23.04.2024
Добив на дървесина - обекти №2414, 2415, 2416.Виж пълна информация
09.01.2024
Добив на дървесина, включена в обекти №№ 2404, 2408Виж пълна информация
12.12.2023
Добив на дървесина, включена в обекти №№ 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
27.02.2024
Планирани дейности през 2024 г.
Изтеглете документа
14.02.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа
13.02.2024
Участие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие през 2024 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП „Държавно Горско Стопанство-Триград” (ТП“ДГС-Триград“) е териториално поделение към Държавно предприятие „Южноцентрално държавно предприятие-Смолян” създадено на основание Закона за горите през м.юни 2011 г. със седалище и адрес на управление: с.Триград. общ.Девин. обл.Смолян.
ТП „ДГС-Триград” съществува като самостоятелна административна единица от 1942 год. под името „Краевско горско стопанство“ и първоначално е обхващало само територията на държавните гори които за първи път са били устроени същата година. По късно през 1946год. след устройство на общинските гори на селата Гьоврен, Кестен, Жребово, Водни пат и Кожаре към територията са му причислени и общинските гори.
През 1951 год. територията на „Краевско горско стопанство“ е присъединено към съседното „Тешелско горско стопанство”.
През 1964 год. е обособено отново като самостоятелно горско стопанство „Тешел“, преименувано по късно в Държавно горко стопанство „Триград“ .
С течение на годините въз основа на изменения в нормативната уредба на страната. площта на територията на стопанството е променяна.
Днес територията на стопанството е разположена в средната част на Западните Родопи и се простира върху площ от 11 120,9 ха, която съвпада изцяло със землищните граници на селата: Триград, Кестен, Гьоврен и Жребово.
Обхващаща най-южната част от водосбора на р.Въча, респективно водосбора на десния й приток р. Триградска, част от водосбора на Мугленска река и на Буйновска река – притоци на р. Въча.
Стопанството граничи на север и североизток с ТП "ДЛС Извора", гр. Девин, на североизток и изток с ТП "ДГС Смолян“, гр. Смолян, на юг с държавната граница с Република Гърция. а на запад с ТП "ДГС Борино“.
В административно отношение, територията на стопанството е част от Смолянска област и се числи към Регионална дирекция по горите (РДГ) – гр. Смолян, но е самостоятелен стопански субект подчинен на Министъра на земеделието и храните, респективно на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. Предметът на дейност на поделението е:
– изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост;
– изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;
– изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии -държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
– организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост;
– организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
– поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в
тях;
– организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост;
– създаване на нови гори върху земеделски територии;
– опазване на горските територии – държавна собственост;
– предоставяне и извършване на обществени услуги.