първа датавтора датапредмет
25.03.2024
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2428, 2429, 2430, 2434Виж пълна информация
20.02.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс от дейността - добив на дървесина за обект № 2425Виж пълна информация
08.02.2024
Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъден участък „ Ушките-Ляска“ в района на дейност на ТП "ДГС Смилян" на основание чл. 366, във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
17.06.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
17.06.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
10.06.2024
Доклад за ГВКС
Изтеглете документа

За нас

ТП Държавно горско стопанство – Смилян, носи името на едноименното село, където се намира и седалището му. Територията на Т П Държавно горско стопанство с. Смилян заема южната, централна част на Смолянска област. На изток граничи с ТП ДГС – Златоград, на юг и запад опира с държавната граница с Република Гърция и север-северозапад с ТП : ДГС – Смолян. В миналото се е наричало Горско стопанство – Смилян и е създадено през 1939 от сливането на тогавашните горскостопански единици „Смилян” и „Рудозем”, като териториалния обхват е разположен на две общини. Обхваща ГСУ – “Могилица”, ГСУ – “Смилян”, ГСУ – “Елховец” и ГСУ – “Рудозем”. През 1950 – 1951 до 1952 година горскостопанските единици са били устроени за първи път, като са били изготвени отделни лесоустройствени проекти. През 1962/1963 година е извършено второ по ред лесоустройство на горите и през 1964 година от площта на Горското стопанство „Смилян” е отделено отделно ГС „Арда” . Трето по ред лесоустройство е извършено през 1975 година със което площта на ГС Смилян е разделена на три технически участъка, а площта на ГС „Арда” на два технически участъка. През 1976 година двете стопанства се обединяват, като продължават дейността си под името Горско стопанство „Смилян”. Към 31. 12. 2009 година общата площ на ДГС – Смилян е 33 313.3 хектара. Обособени и са запазени 4 /четирите/ Горско стопански участъка – “Могилица“, “Смилян”, “Елховец” и “Рудозем”. Общия брой на служителите на стопанството е 41 души, от които 4 инженер лесовъди, 28 бр. със средно специално лесовъдско образование, 1 – гл.счетоводител, 1 – счетоводител, 1 секретар – деловодител, 1 – касиер – домакин, 2 – шофьори, 1 куриер – чистач и 1 огняр- параджия.
Средни показатели на ТП : Държавно Горско Стопанство – Смилян са :
Обща площ 33 313.3 хектара
– в.т.число дървопроизводствена площ 31 694.2 хектара
Общ запас /с клони/ 8 156 380 м3
Общ среден прираст 143 207 м3
Средна възраст 61 години
Среден запас на 1 /един/ хектар 201 м3
Среден бонитет IІІ
Средна пълнота 0.72
Средно годишно ползване по ЛП от 2010 година, с клони 58 312 м3
След правото на възстановяване на заеми и гори от горските територии са обособени различни видове собственост в тях, по данни към 31.12.2010 година са :
Държавни горски територии 25 944.5 хектара 77.9 %
Недържавни горски територии 7 368.8 хектара 22.1 %
В т.ч. общински 286.9 хектара 0.8 %
Частни физически лица 5 937.3 хектара 18.0 %
Частни юридически лица 204.7 хектара 0.6 %
Религиозни 16.2 хектара 0.04 %
Гори по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ : 923.1 хектара 2.7 %
Горите в района имат голямо водохранно и вододайно значение, тъй като акумулират големи количества от падналите валежи, намаляват изпарението и спомагат за продълителното запазване на почвените водни запаси. Голяма е и ролята в това отношение на създадените горски култури.
Страничните ползвания имат съществено значение за населението от района. Най-важните от тях са пашата, добивът на гъби, билки, горски плодове, сено и др. На територията на стопанството има изградена фабрика за преработка на гъби, плодове и билки.
Не на последно място, по своята значимост е и развитието на селския и горски туризъм, горите все повече се превръщат в желано място за отдих и привлекателен обект за посещение, както от местното население, така и от български и чуждестранни туристи.
От изложеното до тук, следва да се отбележи, че при специфичните условия в района на горското стопанство, горите играят голяма и неотменна роля, определяща тяхното значение за района, областта и националното стопанство