първа датавтора датапредмет
03.02.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обект №2338Виж пълна информация
29.12.2022
Сеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311Виж пълна информация
02.12.2022
Сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2303-МТ, 2304-МТ, 2305-МТ, 2306-МТ, 2308-МТ, 2313-МТ, 2314-МТ, 2321-МТ, 2322-МТ, 2323-МТ с ограничение за местни търговци /във връзка с чл. 38 от НУРВИДГТ/Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
01.06.2022
Доклад относно управление на риска
Изтеглете документа
17.05.2022
Карта
Изтеглете документа
28.03.2022
Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2021 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС „Родопи” се намира в област Пазарджик община Батак. Носи името на планината в която се намира – Родопи. На север горското стопанство граничи с ТП ДГС „Батак”, на изток с ТП ДЛС „Борово”, на юг с ТП ДЛС „Широка поляна” и на запад с ТП ДГС „Беглика”. Обхваща площ от 7 533 хектара, от която 7 003 хектара дървопроизводителна. Средногодишното ползване на дървесина по лесоустройствен проект е в размер на 24 837 куб.м.
Най – високата точка на горското стопанство е връх „Саблен” – 1957 м. н.в., а най- ниската на излаза на Девинска река – 1200 м.н.в. Естествените дървесни видове, които се срещат в района са бял бор и смърч. От тревните видове широко разпространени са червената и черната боровинка.
Територията на стопанството граничи с биосферен резерват „Дупката”, характерен с уникални за района растителни съобщества и диви животни. През летните месеци районът предоставя възможност за туризъм и почивно дело. За риболовците и техните семейства интерес представляват микроязовир м.”Втори прозорец” и язовир „Тошков чарк”. От значение са и благоприятните условия за отглеждане на елитен дивеч за отстрел на първокласни ловни трофеи (глухар, сръндак, дива коза, дива свиня), за което спомага и наличната материална база.
Седалището на ТП ДГС „Родопи” е на 22 км. от гр.Батак в местност „Снежана”. През него преминава първостепенното шосе свързващо град Батак с град Доспат. Това е единствената пътна връзка в района на стопанството.
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „РОДОПИ”
м.”БЕГЛИКА”.
ОРГАНИЗИРАНО ПРОВЕЖДА ВСЕКИ ДЕН СПОРТЕН РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА ВЪВ РИБАРНИК”БЕГЛИКА”.
ВСЕКИ МОЖЕ ДА ОПИТА СВОЯТА СЛУКА.
НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТТА.