първа датавтора датапредмет
31.05.2023
Сеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2304-1Виж пълна информация
17.05.2023
Сеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2304, 2221Виж пълна информация
03.02.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обект №2338Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
26.06.2023
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Изтеглете документа
02.03.2023
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДГС Родопи
Изтеглете документа
24.02.2023
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в защитените територии, включително мониторинг на ГВКС за 2022 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС „Родопи” се намира в област Пазарджик община Батак. Носи името на планината в която се намира – Родопи. На север горското стопанство граничи с ТП ДГС „Батак”, на изток с ТП ДЛС „Борово”, на юг с ТП ДЛС „Широка поляна” и на запад с ТП ДГС „Беглика”. Обхваща площ от 7 533 хектара, от която 7 003 хектара дървопроизводителна. Средногодишното ползване на дървесина по лесоустройствен проект е в размер на 24 837 куб.м.
Най – високата точка на горското стопанство е връх „Саблен” – 1957 м. н.в., а най- ниската на излаза на Девинска река – 1200 м.н.в. Естествените дървесни видове, които се срещат в района са бял бор и смърч. От тревните видове широко разпространени са червената и черната боровинка.
Територията на стопанството граничи с биосферен резерват „Дупката”, характерен с уникални за района растителни съобщества и диви животни. През летните месеци районът предоставя възможност за туризъм и почивно дело. За риболовците и техните семейства интерес представляват микроязовир м.”Втори прозорец” и язовир „Тошков чарк”. От значение са и благоприятните условия за отглеждане на елитен дивеч за отстрел на първокласни ловни трофеи (глухар, сръндак, дива коза, дива свиня), за което спомага и наличната материална база.
Седалището на ТП ДГС „Родопи” е на 22 км. от гр.Батак в местност „Снежана”. През него преминава първостепенното шосе свързващо град Батак с град Доспат. Това е единствената пътна връзка в района на стопанството.
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „РОДОПИ”
м.”БЕГЛИКА”.
ОРГАНИЗИРАНО ПРОВЕЖДА ВСЕКИ ДЕН СПОРТЕН РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА ВЪВ РИБАРНИК”БЕГЛИКА”.
ВСЕКИ МОЖЕ ДА ОПИТА СВОЯТА СЛУКА.
НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТТА.