първа датавтора датапредмет
27.03.2024
Сеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект №№ 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465Виж пълна информация
04.12.2023
Сеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект №№ 2401; 2402; 2403; 2404; 2405; 2406; 2407; 2408; 2409; 2410; 2411; 2412; 2413; 2414; 2415; 2416; 2417; 2418; 2419; 2420; 2421; 2422; 2423; 2424; 2425Виж пълна информация
06.11.2023
Сеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2328-1Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
01.03.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.
Изтеглете документа
01.03.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
01.03.2024
Доклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС „Родопи” се намира в област Пазарджик община Батак. Носи името на планината в която се намира – Родопи. На север горското стопанство граничи с ТП ДГС „Батак”, на изток с ТП ДЛС „Борово”, на юг с ТП ДЛС „Широка поляна” и на запад с ТП ДГС „Беглика”. Обхваща площ от 7 533 хектара, от която 7 003 хектара дървопроизводителна. Средногодишното ползване на дървесина по лесоустройствен проект е в размер на 24 837 куб.м.
Най – високата точка на горското стопанство е връх „Саблен” – 1957 м. н.в., а най- ниската на излаза на Девинска река – 1200 м.н.в. Естествените дървесни видове, които се срещат в района са бял бор и смърч. От тревните видове широко разпространени са червената и черната боровинка.
Територията на стопанството граничи с биосферен резерват „Дупката”, характерен с уникални за района растителни съобщества и диви животни. През летните месеци районът предоставя възможност за туризъм и почивно дело. За риболовците и техните семейства интерес представляват микроязовир м.”Втори прозорец” и язовир „Тошков чарк”. От значение са и благоприятните условия за отглеждане на елитен дивеч за отстрел на първокласни ловни трофеи (глухар, сръндак, дива коза, дива свиня), за което спомага и наличната материална база.
Седалището на ТП ДГС „Родопи” е на 22 км. от гр.Батак в местност „Снежана”. През него преминава първостепенното шосе свързващо град Батак с град Доспат. Това е единствената пътна връзка в района на стопанството.
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „РОДОПИ”
м.”БЕГЛИКА”.
ОРГАНИЗИРАНО ПРОВЕЖДА ВСЕКИ ДЕН СПОРТЕН РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА ВЪВ РИБАРНИК”БЕГЛИКА”.
ВСЕКИ МОЖЕ ДА ОПИТА СВОЯТА СЛУКА.
НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТТА.