първа датавтора датапредмет
21.12.2023
Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2407, 2422Виж пълна информация
24.08.2023
Сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2320Виж пълна информация
23.08.2023
Отглеждане на генеративна градина - Обект № 7Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
23.02.2023
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
23.02.2023
Карта
Изтеглете документа
23.02.2023
Покана за участие в мониторинга на ГВКС
Изтеглете документа

За насДГС „Пловдив” носи името на град Пловдив, където се намира седалището му. Общата площ на ДГС „Пловдив” е 26458.1 ха. Територията му обхваща площи предимно в Централните Родопи и отчасти в Горнотракийската низина. На север стопанството граничи с ДГС „Хисар”; на запад- с ДГС „Пазарджик” и ДГС „Кричим”; на югозапад - с ГСУ „Тъмраш” на ДЛС „Чекерица”; на юг – с ДГС „Михалково” и ДГС „Хвойна”; на изток – с ДЛС „Чекерица” и ДГС „Асеновград”. Релефът на стопанството се характеризира с голямо разнообразие от равнинен и хълмисто–ридов в Горнотракийска низина, до средно и високопланински във високите части на Западните Родопи. Средната надморска височина е около 1050 м.
Районът на ДГС „Пловдив” се отличава с голяма гъстота на хидрографската мрежа (1.65 км на 1 кв. км. площ).  Всички водни течения се намират във водосборния басейн на река Марица.
ДГС „Пловдив” се разделя на четири горскостопански участъка -  „Пловдив”, „Добралък”, „Бяла черква” и „Бойково”.                                        Горите на територията на ДГС „Пловдив” имат голямо стопанско значение. Според горско растителното райониране на България, територията на ДГС „Пловдив” попада в Тракийската горско растителна област. Растителността на стопанството се състои от различни иглолистни и широколистни видове. Залесената площ е 24384.2 ха, което е 92.1% от общата площ на стопанството. Иглолистните гори са с най-голям дял в залесената площ и обхващат 44%. Следващи по участие са издънковите гори за превръщане в семенни, като те покриват около 37% от общата залесена площ. Срещат се и много диворастящи лечебни растения.     Голямо е значението на страничните ползвания,  които се реализират в горите горските площи. В горите се добиват диворастящи гъби и билки, които осигуряват допълнителен поминък или доходи на местното население.
Ловностопанско значение – в района се развъждат благородни елени, елени лопатари, муфлони, сърни, диви свине и фазани.                                                               Условия за любителски риболов създават изградените микроязовири и реките Марица, Въча и Стряма. Не по-малко значение имат туристическите обекти, разположени в района на горското стопанство, предлагащи отлични условия за отдих.
ДГС „Пловдив” има два разсадника -„Голямоконарско шосе” и „Храбрино”, които разполагат с разнообразие от фиданки. Годишно в разсадник „Голямоконарско шосе” се произвеждат около 300 000 бр. фиданки.
Дърводобивът, ловът и страничните ползвания са не само източници на доходи за държавата и местното население, но осигуряват и работни места. Като такива имат не само икономическо, но и социално значение.