първа датавтора датапредмет
21.02.2023
Добив на прогнозни количества дървесина - Обекти №2306МТ, 2321МТ, 2323МТ.Виж пълна информация
13.02.2023
Попълване и отглеждане на култури - Обект №6Виж пълна информация
27.01.2023
Сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2309, 2310, 2325, 2329Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
15.06.2022
Сертификат за устойчиво развитие на гори - група Пловдив
Изтеглете документа
17.05.2022
Списък на основните естествени горски екосистеми, както и горите, намиращи се във фаза на старост
Изтеглете документа
17.05.2022
Резюме на горскостопански план 2019 г.
Изтеглете документа

За нас

ДГС „Пловдив” носи името на града Пловдив, където се намира седалището му. Общата площ на ДГС „Пловдив” е 26458.1 ха Територията му обхващта площи предимно в Централните Родопи и отчасти в Горнотракийската низина. На север стопанството граничи с ДГС „Хисар”, на запад- с ДГС „Пазарджик” и ДГС „Кричим”, на югозапад- с ГСУ „Тъмраш” на ДЛС „Чекерица” на юг – с ДГС „Михалково” и ДГС „Хвойна” и на изток – с ДЛС „Чекерица” и ДГС „Асеновград”. Релефа на стопанството се характеризира с голямо разнообразие от равнинен и хълмисто – ридов в Горнотракийска низина до средно и високопланински във високите части на Западните Родопи. Средната надморска височина е около 1050 м.
Районът на ДГС „Пловдив” се отличава с голяма гъстота на хидрогравската мрежа (1.65 км на 1 кв.км. площ). Всички водни течения се намират във водосборния басейн на река Марица.
ДГС „Пловдив” се разделя на четири горскостопански участъка – „Пловдив”, „Добралък”, „Бяла черква”, и „Бойково”.
Горите на територията на ДГС „Пловдив” имат голямо стопанско значение. Според горскоразтителното райониране на България територията на ДГС „Пловдив” попада в Тракийската горскорастителна област. Растителноста на стопанството се състои от различни иглолистни и широколистни видове. Залесената площ е 24384.2 ха, което е 92.1% от общата площ на стопанството. Иглолистните гори са с най-голям дял в залесената площ и обхващат 44%. Следващи по учатие са издънковите гори за превръщане в семенни, които покриват около37% от общата залесена площ.
Срещат се и много диворастящи лечебни разтения. Голямо е значението на страничните ползвания , които се реализират в горите горските площи. В горите се добиват диворастящи гъби и билки, които осигуряват допълнителен поминък или доходи на местното население
Ловностопанско значение – в района се развъждат благородни елени, елени лопатари,муфлони ,сърни диви свине и фазани. Условията за любителски риболов създават изградените микроязовири, реките Марица, Въча, Стряма. Не по малко значение имат туристическите обекти разположени в Районът на горското стопанство предлагащи отлични условия за отдих.
ДГС „Пловдив” има два разсадника „Голямоконарско шосе” и „Храбрино” който разполагат с разнообразие от фиданки. Годишно в разсадник „Голямоконарско шосе”се произвеждат около 300 000 бр. фиданки.
Дърводобивът, ловът и страничните ползвания са не само източници на доходи за държавата и местното население ,но осигуряват и работни места и като такива имат не само икономическо, но и определено социално значение.