първа датавтора датапредмет
15.02.2023
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2301, 2304, 2309Виж пълна информация
07.02.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2314Виж пълна информация
06.02.2023
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2306, 2307, 2308, 2311Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
30.01.2023
Политика срещу корупцията и сродни на нея явления
Изтеглете документа
30.01.2023
Вътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминация
Изтеглете документа
30.01.2023
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Изтеглете документа

За нас

Наименованието си горското стопанство е получило от гр. Клисура, където се намира седалището и администрацията му.
Територията на горското стопанство се намира в северозападната част на Пловдивска област. На север граничи с НП ”Централен балкан”, на североизток – с ТП ”ДГС – Розино”, на югоизток и юг – с ТП ”ДГС – Карлово”, на запад, югозапад и северозапад с ТП ”ДГС – Пирдоп”.

През територията в посока запад – изток преминава първокласен асфалтиран шосеен път София – Бургас. В същата посока пресича и ж.п. линия София – Бургас, с осем тунела /включително и най – дългия за България – Козница/, с две ж.п. гари – Клисура и Стряма /на 3.5км западно от гара Клисура/.

Площта на стопанството е 7 424 ха, разделена на два горско – стопански участъка: І ГСУ ”Старопланински” с площ 4 644.9 ха и ІІ ГСУ “Средногорски” с площ 2 779.1 ха .

Районът на ТП ”ДГС – Клисура” има силно разчленен пресечен планински релеф, и е разположен между 600 м .надм. вис. и 1600 м. надм. вис., обхваща само едно населено място – гр. Клисура, което е кметство към община Карлово.
Стопанството разполага с разсадник “Зли дол” с обща площ 60 дка, намиращ се при 800 м. надм. височина.

На територията на горското стопанство се намират две защитени местности – “Върлишница” с площ 184.8 ха и “Зли дол” – 16 ха. Те са пряко свързани със събитията около Априлското въстание 1876 г. Обявени са със Заповед № 3572 от 30.12.1966г. на МГГП София.