първа датавтора датапредмет
19.03.2024
Извършване на лесокултурни дейности през 2024 година, включващи отглеждане на горски култури - механизирано и ръчно в Обект № 2Виж пълна информация
13.03.2024
График за добив на дървесина със собствени работнициВиж пълна информация
23.01.2024
Извършване на лесокултурни дейности през 2024 г. включващи почвоподготовка, залесяване и попълване в Обект № 1Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
13.02.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
31.01.2024
Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.
Изтеглете документа
19.01.2024
Планирани дейности през 2024 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП „Държавно горско стопанство Карлово” носи името си от най-големия административен център на Стремската долина – гр. Карлово, където се намира и седалището му. Разположено е на територията на две общини-Карлово и Сопот. Тук се намират старите възрожденски градове – Карлово, Сопот, Калофер, прочутия с минералните си извори гр. Баня и 17 села.

Стопанството обхваща южните склонове на Средна Стара планина, северните склонове на Същинска Средна гора, западната част на Сърнена Средна гора, част от горното и средно течение на река Стряма и Карловското поле. Най-в исоката точка се намира на в. „Мали Богдан”-в Средна гора-1531 м. надморска височина, а най-ниската-на 270 м.н.в.
На север граничи с НП „Централен Балкан”, на изток с ДЛС „Мазалат” и ДГС Павел Баня, на югоизток и юг с ДЛС „Чекерица”, на югозапад с ТП”ДГС Хисар”,а на запад – с ТП ”ДГС Клисура” и ТП ”ДГС Розино”.

Съгласно ЛУП 2004 г. общата площ на стопанството е 25 614 ха. От нея Горски територии, държавна собственост са 24728 ха, общински – 340 ха, частни физически лица – 354 ха, частни юридически лица – 26 ха; релегиозни – 2 ха, ВСО – 164 ха. С най-голям дял от са Държавните гори – 96% от цялата площ на ТП “ДГС Карлово”.

Общият запас на горите е 2956630 м3.
Общият среден годишен прираст 70022 м3.
Средната възраст на горите – 45 г.
Средно годишното ползване на дървесина от ДГФ-37909 м3.

ТП „ДГС Карлово” попада в Тракийската лесорастителна област, подобласт Горна Тракия, в Долния равнинно-хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори и средния планински пояс на горите от бук и иглолистни. Основните дървесни видове са: зимен дъб, бук, благун, келяв габър, черен бор, бял бор, топола и др.

2. КРАТКА ИСТОРИЯ:
Началото на горската служба и горското дело на територията на ДГС Карлово е поставено през 1883 година , когато са назначени първите горски агенти в Стремска (Карловска) и Станимашка (Асеновградска) околии.
След пороя – 29.08.1910 г. .Карлово е посетено от френския лесовъд Феликс Вожели, който започва да залесява “Александровския сипей”.

На 01.06.1911 година по препоръка на Вожели и настоятелните молби на ръководството и населението на гр. Карлово се открива ІІ-та “Секция по укрепване на пороищата и залесяването с управител Петър Манджуков – помощник на Вожели. Това е началото на масовите залесявания по ерозираните терени на Стара планина.

Територията на ТП ”ДГС Карлово” е разделена на 4 Горско технически участъка – Каравелово, Карлово, Калофер, Домлян.
На територията на стопанството се намират Природната забележителност –водопад „Сучурум”-на север от гр. Карлово и Защитените местности: „Средна поляна”-земл. на с. Богдан, „Средногорец” и „Чивира”- земл.на с.Каравелово.
В района на ТП „ДГС Карлово” се намират следните туристически обекти: Родната къща и паметникана Апостола на българската свобода – В.Левски – гр.Карлово, родната къща и паметника на великия поет и револиционер – Хр.Ботев – гр.Калофер, родната къща на патриарха на българската литература – Иван Вазов -гр.Сопот – включени в 100-те национални туристически обекта; манастирите в гр.Сопот и гр.Калофер, хижите „Средногорец” , „Чивира”, „Фенера” – земл. на с.Каравелово, „7-те партизани” – земл. на с.Климент – в Средна гора. От гр. Карлово има възможност за организиране на туристически маршрути към НП Централен балкан” –х. „Хубавец”, „Балкански рози”’ „В. Левски”, резерват „Стара река”, от гр. Сопот – х. ”Незабравка”, „Добрила”, „Дерменкая”; от гр. Калофер – х. ”Рай” и водопадите „Карловското пръскало” и „Райското пръскало”, вр. ”Ботев”, биосферен резерват „Джендема”; от с. Мраченик – за х. ”Свежен”. Базата на ТП „ДГС Карлово” в м. ”Паниците” – гр. Калофер в момента е в основен ремонт и предстои да отвори врати за в бъдеще като модерен хотелски комплекс.
За любителите на риболова тук се намира язовир Домлян, както и множество малки частни язовири, реките Стряма, Тунджа и Бяла река.

ТП „ДГС Карлово” залесява средно годишно около 400 дка. горски култури. С предимство се залесяват опожарени територии, тополови култури, засегнати от ветровали и каламитети площи. Основните дървесни видове , използвани за залесяване са топола, зимен дъб, атл.кедър, ч.бор,акация и др. Предстои разработване на декоративен разсадник .
На територията на ТП „ДГС Карлово” е обособен Държавен Дивечовъден Участък „Каравелово” с площ 3884,1 ха. Главен вид дивеч в него е дивата свиня, а като съпътстващи – благороден елен, сърна и заек. Ловният участък е отдаден на концесия и в него може да се ловува по линия на организирания и международен ловен туризъм.

Основната дейност, от която стопанството получава приходите си е дърводобива. ТП „ДГС Карлово” до 2011 г. разполагаше с обучени собствени работници и основните количества дървесина до момента добиваше самостоятелно, с промените в горското законодателство дърводобива се отдава на фирми-изпълнители.

На своите клиенти стопанството предлага обли дървени материали – строителна дървесина, технологична дървесина и дърва за горене от почти всички дървесни видове – от временен или централен склад, като на желаещите е осигурен и транспорт. Строителната и технологична дървесина се добиват с размери, съгласно изискванията на клиента.