първа датавтора датапредмет
22.12.2021
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2201 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово” – „ЮЦДП”, гр. СмолянВиж пълна информация
11.11.2021
График за добив на дървесина със собствени работници.Виж пълна информация
29.10.2021
Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на "Основен ремонт на технико-укрепително съоръжение, бараж на "Голямата река", находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Карлово"Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
14.07.2021
Сертификат за устойчиво управление на гори - група Пловдив
Изтеглете документа
03.02.2021
Доклад от проведения мониторинг за 2020 г.
Изтеглете документа
14.01.2021
Участие в мониторинг на ВКС
Изтеглете документа

За нас

ТП „Държавно горско стопанство Карлово” носи името си от най-големия административен център на Стремската долина – гр. Карлово, където се намира и седалището му. Разположено е на територията на две общини-Карлово и Сопот. Тук се намират старите възрожденски градове – Карлово, Сопот, Калофер, прочутия с минералните си извори гр. Баня и 17 села.

Стопанството обхваща южните склонове на Средна Стара планина, северните склонове на Същинска Средна гора, западната част на Сърнена Средна гора, част от горното и средно течение на река Стряма и Карловското поле. Най-в исоката точка се намира на в. „Мали Богдан”-в Средна гора-1531 м. надморска височина, а най-ниската-на 270 м.н.в.
На север граничи с НП „Централен Балкан”, на изток с ДЛС „Мазалат” и ДГС Павел Баня, на югоизток и юг с ДЛС „Чекерица”, на югозапад с ТП”ДГС Хисар”,а на запад – с ТП ”ДГС Клисура” и ТП ”ДГС Розино”.

Съгласно ЛУП 2004 г. общата площ на стопанството е 25 614 ха. От нея Горски територии, държавна собственост са 24728 ха, общински – 340 ха, частни физически лица – 354 ха, частни юридически лица – 26 ха; релегиозни – 2 ха, ВСО – 164 ха. С най-голям дял от са Държавните гори – 96% от цялата площ на ТП “ДГС Карлово”.

Общият запас на горите е 2956630 м3.
Общият среден годишен прираст 70022 м3.
Средната възраст на горите – 45 г.
Средно годишното ползване на дървесина от ДГФ-37909 м3.

ТП „ДГС Карлово” попада в Тракийската лесорастителна област, подобласт Горна Тракия, в Долния равнинно-хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори и средния планински пояс на горите от бук и иглолистни. Основните дървесни видове са: зимен дъб, бук, благун, келяв габър, черен бор, бял бор, топола и др.

2. КРАТКА ИСТОРИЯ:
Началото на горската служба и горското дело на територията на ДГС Карлово е поставено през 1883 година , когато са назначени първите горски агенти в Стремска (Карловска) и Станимашка (Асеновградска) околии.
След пороя – 29.08.1910 г. .Карлово е посетено от френския лесовъд Феликс Вожели, който започва да залесява “Александровския сипей”.

На 01.06.1911 година по препоръка на Вожели и настоятелните молби на ръководството и населението на гр. Карлово се открива ІІ-та “Секция по укрепване на пороищата и залесяването с управител Петър Манджуков – помощник на Вожели. Това е началото на масовите залесявания по ерозираните терени на Стара планина.

Територията на ТП ”ДГС Карлово” е разделена на 4 Горско технически участъка – Каравелово, Карлово, Калофер, Домлян.
На територията на стопанството се намират Природната забележителност –водопад „Сучурум”-на север от гр. Карлово и Защитените местности: „Средна поляна”-земл. на с. Богдан, „Средногорец” и „Чивира”- земл.на с.Каравелово.
В района на ТП „ДГС Карлово” се намират следните туристически обекти: Родната къща и паметникана Апостола на българската свобода – В.Левски – гр.Карлово, родната къща и паметника на великия поет и револиционер – Хр.Ботев – гр.Калофер, родната къща на патриарха на българската литература – Иван Вазов -гр.Сопот – включени в 100-те национални туристически обекта; манастирите в гр.Сопот и гр.Калофер, хижите „Средногорец” , „Чивира”, „Фенера” – земл. на с.Каравелово, „7-те партизани” – земл. на с.Климент – в Средна гора. От гр. Карлово има възможност за организиране на туристически маршрути към НП Централен балкан” –х. „Хубавец”, „Балкански рози”’ „В. Левски”, резерват „Стара река”, от гр. Сопот – х. ”Незабравка”, „Добрила”, „Дерменкая”; от гр. Калофер – х. ”Рай” и водопадите „Карловското пръскало” и „Райското пръскало”, вр. ”Ботев”, биосферен резерват „Джендема”; от с. Мраченик – за х. ”Свежен”. Базата на ТП „ДГС Карлово” в м. ”Паниците” – гр. Калофер в момента е в основен ремонт и предстои да отвори врати за в бъдеще като модерен хотелски комплекс.
За любителите на риболова тук се намира язовир Домлян, както и множество малки частни язовири, реките Стряма, Тунджа и Бяла река.

ТП „ДГС Карлово” залесява средно годишно около 400 дка. горски култури. С предимство се залесяват опожарени територии, тополови култури, засегнати от ветровали и каламитети площи. Основните дървесни видове , използвани за залесяване са топола, зимен дъб, атл.кедър, ч.бор,акация и др. Предстои разработване на декоративен разсадник .
На територията на ТП „ДГС Карлово” е обособен Държавен Дивечовъден Участък „Каравелово” с площ 3884,1 ха. Главен вид дивеч в него е дивата свиня, а като съпътстващи – благороден елен, сърна и заек. Ловният участък е отдаден на концесия и в него може да се ловува по линия на организирания и международен ловен туризъм.

Основната дейност, от която стопанството получава приходите си е дърводобива. ТП „ДГС Карлово” до 2011 г. разполагаше с обучени собствени работници и основните количества дървесина до момента добиваше самостоятелно, с промените в горското законодателство дърводобива се отдава на фирми-изпълнители.

На своите клиенти стопанството предлага обли дървени материали – строителна дървесина, технологична дървесина и дърва за горене от почти всички дървесни видове – от временен или централен склад, като на желаещите е осигурен и транспорт. Строителната и технологична дървесина се добиват с размери, съгласно изискванията на клиента.