първа датавтора датапредмет
07.03.2023
Извършване на лесокултурни дейности през 2023 година, включващи попълване и отглеждане на култури – ръчно и механизирано в Обект №5Виж пълна информация
07.03.2023
Извършване на лесокултурни дейности през 2023 година, включващи стопанисване - кастрене в Обект № 6Виж пълна информация
16.02.2023
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №№ 2334, 2311Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
30.01.2023
Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2022 г.
Изтеглете документа
27.01.2023
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
27.01.2023
Екологични стойности на територията на ТП ДГС Карлово и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности
Изтеглете документа

За нас

ТП „Държавно горско стопанство Карлово” носи името си от най-големия административен център на Стремската долина – гр. Карлово, където се намира и седалището му. Разположено е на територията на две общини-Карлово и Сопот. Тук се намират старите възрожденски градове – Карлово, Сопот, Калофер, прочутия с минералните си извори гр. Баня и 17 села.

Стопанството обхваща южните склонове на Средна Стара планина, северните склонове на Същинска Средна гора, западната част на Сърнена Средна гора, част от горното и средно течение на река Стряма и Карловското поле. Най-в исоката точка се намира на в. „Мали Богдан”-в Средна гора-1531 м. надморска височина, а най-ниската-на 270 м.н.в.
На север граничи с НП „Централен Балкан”, на изток с ДЛС „Мазалат” и ДГС Павел Баня, на югоизток и юг с ДЛС „Чекерица”, на югозапад с ТП”ДГС Хисар”,а на запад – с ТП ”ДГС Клисура” и ТП ”ДГС Розино”.

Съгласно ЛУП 2004 г. общата площ на стопанството е 25 614 ха. От нея Горски територии, държавна собственост са 24728 ха, общински – 340 ха, частни физически лица – 354 ха, частни юридически лица – 26 ха; релегиозни – 2 ха, ВСО – 164 ха. С най-голям дял от са Държавните гори – 96% от цялата площ на ТП “ДГС Карлово”.

Общият запас на горите е 2956630 м3.
Общият среден годишен прираст 70022 м3.
Средната възраст на горите – 45 г.
Средно годишното ползване на дървесина от ДГФ-37909 м3.

ТП „ДГС Карлово” попада в Тракийската лесорастителна област, подобласт Горна Тракия, в Долния равнинно-хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори и средния планински пояс на горите от бук и иглолистни. Основните дървесни видове са: зимен дъб, бук, благун, келяв габър, черен бор, бял бор, топола и др.

2. КРАТКА ИСТОРИЯ:
Началото на горската служба и горското дело на територията на ДГС Карлово е поставено през 1883 година , когато са назначени първите горски агенти в Стремска (Карловска) и Станимашка (Асеновградска) околии.
След пороя – 29.08.1910 г. .Карлово е посетено от френския лесовъд Феликс Вожели, който започва да залесява “Александровския сипей”.

На 01.06.1911 година по препоръка на Вожели и настоятелните молби на ръководството и населението на гр. Карлово се открива ІІ-та “Секция по укрепване на пороищата и залесяването с управител Петър Манджуков – помощник на Вожели. Това е началото на масовите залесявания по ерозираните терени на Стара планина.

Територията на ТП ”ДГС Карлово” е разделена на 4 Горско технически участъка – Каравелово, Карлово, Калофер, Домлян.
На територията на стопанството се намират Природната забележителност –водопад „Сучурум”-на север от гр. Карлово и Защитените местности: „Средна поляна”-земл. на с. Богдан, „Средногорец” и „Чивира”- земл.на с.Каравелово.
В района на ТП „ДГС Карлово” се намират следните туристически обекти: Родната къща и паметникана Апостола на българската свобода – В.Левски – гр.Карлово, родната къща и паметника на великия поет и револиционер – Хр.Ботев – гр.Калофер, родната къща на патриарха на българската литература – Иван Вазов -гр.Сопот – включени в 100-те национални туристически обекта; манастирите в гр.Сопот и гр.Калофер, хижите „Средногорец” , „Чивира”, „Фенера” – земл. на с.Каравелово, „7-те партизани” – земл. на с.Климент – в Средна гора. От гр. Карлово има възможност за организиране на туристически маршрути към НП Централен балкан” –х. „Хубавец”, „Балкански рози”’ „В. Левски”, резерват „Стара река”, от гр. Сопот – х. ”Незабравка”, „Добрила”, „Дерменкая”; от гр. Калофер – х. ”Рай” и водопадите „Карловското пръскало” и „Райското пръскало”, вр. ”Ботев”, биосферен резерват „Джендема”; от с. Мраченик – за х. ”Свежен”. Базата на ТП „ДГС Карлово” в м. ”Паниците” – гр. Калофер в момента е в основен ремонт и предстои да отвори врати за в бъдеще като модерен хотелски комплекс.
За любителите на риболова тук се намира язовир Домлян, както и множество малки частни язовири, реките Стряма, Тунджа и Бяла река.

ТП „ДГС Карлово” залесява средно годишно около 400 дка. горски култури. С предимство се залесяват опожарени територии, тополови култури, засегнати от ветровали и каламитети площи. Основните дървесни видове , използвани за залесяване са топола, зимен дъб, атл.кедър, ч.бор,акация и др. Предстои разработване на декоративен разсадник .
На територията на ТП „ДГС Карлово” е обособен Държавен Дивечовъден Участък „Каравелово” с площ 3884,1 ха. Главен вид дивеч в него е дивата свиня, а като съпътстващи – благороден елен, сърна и заек. Ловният участък е отдаден на концесия и в него може да се ловува по линия на организирания и международен ловен туризъм.

Основната дейност, от която стопанството получава приходите си е дърводобива. ТП „ДГС Карлово” до 2011 г. разполагаше с обучени собствени работници и основните количества дървесина до момента добиваше самостоятелно, с промените в горското законодателство дърводобива се отдава на фирми-изпълнители.

На своите клиенти стопанството предлага обли дървени материали – строителна дървесина, технологична дървесина и дърва за горене от почти всички дървесни видове – от временен или централен склад, като на желаещите е осигурен и транспорт. Строителната и технологична дървесина се добиват с размери, съгласно изискванията на клиента.