първа датавтора датапредмет
03.02.2023
График за добив на дървесина със собствени работнициВиж пълна информация
20.12.2022
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2254с, 2256с, 2276с, 2277сВиж пълна информация
09.12.2022
Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2240-2 и 2242Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
23.06.2022
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
23.06.2022
Доклад от проведена оценка на социалното въздействие
Изтеглете документа
17.05.2022
Карта
Изтеглете документа

За нас

ДГС “Доспат” се намира в южния крайграничен район на Западните Родопи и обхваща част от водосбора на р. Доспат /яз. Доспат/ и водосбора на Сърнена река /Караджа дере/, вливаща се в яз. Доспат. Релефът на стопанството е типичен планински и притежава характерните геоморфоложки особености на Западните Родопи – голяма надморска височина, високи билни равнища и дълбоко вкопани долини. Теренът е силно пресечен, което се обуславя от гъсто развитата хидрографска система

Разликите в надморските височини са твърде големи – най-високата точка е 1688м, а най-ниската – 560м, където р. Доспат пресича границата с Гърция. Средногодишната температура е 6,8 градуса при абсолютна минимална – /-26,7/ и абсолютна максимална34,6 градуса. За ниските части на лесничейството годишната сума на валежите е от 620 до 700 л/кв.м, а за високите от 780 до 1100 л/кв.м.Общата площ на горския фонд в ДГС “Доспат” е 20 889.2 ха, в т.ч. ДГФ – 19 940,1 ха и гори ССФ – 949,1 ха.

Залесена площ – 19 528,9 ха; незалесена – 352,6 ха.
Общ дървесен запас /с клони/ – 6 740 170 куб.м.
Среден запас на 1 ха – 329 куб.м.
Общ среден годишен прираст /без клони/ – 81 372 куб.м.
Среден годишен прираст на 1 ха /без клони/ – 4,66 куб.м.

Предвидено годишно ползване по ЛУП – 2010г.:
Общо годишно ползване – 69 974 куб.м.
Годишно ползване на 1 ха – 4,00 куб.м.
Процент от запаса – 1,03 %
Процент от прираст – 86 %