първа датавтора датапредмет
15.12.2023
Възлагане добива на дървесина от горски територии - държавна собственост, включени в обекти №№ 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417Виж пълна информация
13.12.2023
Възлагане добива на дървесина от горски територии - държавна собственост, включени в обекти №№ 2401 МТ, 2402 МТ, 2403 МТ, 2404 МТ, 2405 МТ, 2406 МТ, 2407 МТ, 2408 МТ, 2409 МТВиж пълна информация
21.08.2023
График за добив на дървесина със собствени работнициВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
13.03.2023
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
13.03.2023
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
13.03.2023
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС Доспат
Изтеглете документа

За нас

ДГС “Доспат” се намира в южния крайграничен район на Западните Родопи и обхваща част от водосбора на р. Доспат /яз. Доспат/ и водосбора на Сърнена река /Караджа дере/, вливаща се в яз. Доспат. Релефът на стопанството е типичен планински и притежава характерните геоморфоложки особености на Западните Родопи – голяма надморска височина, високи билни равнища и дълбоко вкопани долини. Теренът е силно пресечен, което се обуславя от гъсто развитата хидрографска система

Разликите в надморските височини са твърде големи – най-високата точка е 1688м, а най-ниската – 560м, където р. Доспат пресича границата с Гърция. Средногодишната температура е 6,8 градуса при абсолютна минимална – /-26,7/ и абсолютна максимална34,6 градуса. За ниските части на лесничейството годишната сума на валежите е от 620 до 700 л/кв.м, а за високите от 780 до 1100 л/кв.м.Общата площ на горския фонд в ДГС “Доспат” е 20 889.2 ха, в т.ч. ДГФ – 19 940,1 ха и гори ССФ – 949,1 ха.

Залесена площ – 19 528,9 ха; незалесена – 352,6 ха.
Общ дървесен запас /с клони/ – 6 740 170 куб.м.
Среден запас на 1 ха – 329 куб.м.
Общ среден годишен прираст /без клони/ – 81 372 куб.м.
Среден годишен прираст на 1 ха /без клони/ – 4,66 куб.м.

Предвидено годишно ползване по ЛУП – 2010г.:
Общо годишно ползване – 69 974 куб.м.
Годишно ползване на 1 ха – 4,00 куб.м.
Процент от запаса – 1,03 %
Процент от прираст – 86 %