първа датавтора датапредмет
28.03.2024
Добив на дървесина в обекти №№ 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419Виж пълна информация
26.01.2024
Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404Виж пълна информация
18.12.2023
Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2401МТ, 2402МТ, 2403МТ, 2404МТВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие

За нас

Държавно горско стопанство „Борино“ се намира в средната част на Западните Родопи, обхваща части от горските масиви на Виденишкия дял на Западните Родопи и неговите понижения към долината на река Въча, и носи името на с.Борино, община Борино, област Смолян, където се намира и седалището му.

Общата площ на ТП „ДГС-Борино“ е 13064,0 хектара, от която 11878,6 хектара са иглолистни гори. Територията на ТП „ДГС-Борино“ включва землищата на с.Борино, с.Буйново, с.Ягодина, с.Кожари и с.Чала.
Стопанството граничи: с ДГС Доспат“, ДЛС „Широка поляна“, ДЛС „Извора“, ДГС „Девин“, ДГС „Триград“, и на юг – с държавната граница с Република Гърция.

Преобладаващите надморски височини на територията на стопанството са от 1300 до 1600 м. Най-малката надморска височина е в м.Тешел – 850 м., а най-високата – връх Картала 1801,8 м. Превишението между най-ниската и най-високата точка на стопанството е 950 м., което характеризира релефа като планински и обуславя разнообразието на горскодървесни, храстови и тревни видове в района.