Резултати от открит конкурс за сключване на дългосрочен договор за възлагане добива на дървесина от горски територии-държавна собственост за обект N 3 Д в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Доспат

14.01.2015