Информация, относно доставка на дърва за огрев от ДГС Пещера

19.03.2021

Във връзка с изнесената информация от кметa на Пещера Йордан Младенов относно доставката на дърва за огрев от Държавно горско стопанство „Пещера”, Ви информираме, че:
Горско стопанство ,,Пещера” има ангажимент да осигури дървата за огрев на местното население от временен склад. Цените на дървата за огрев не са променяни през последните 8 години. Местното стопанство няма сключено споразумение с общината и не участва в социална програма за осигуряване на дърва за огрев. Всяко горско предприятие осигурява дърва за огрев на местното население по ценоразпис, съгласно Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии държавна общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Всеки гражданин, получаващ дърва за огрев, сам определя начина им на доставка. Възможностите са да бъде използван собствен транспорт или да се ползват услугите на транспортна фирма. В случай на ползване на такава фирма, всеки гражданин сам определя коя да бъде тя. Твърдението, че горското стопанство работи с транспортни фирми е невярно. ДГС „Пещера“ не избира фирмите превозвачи и няма сключени договори с такива. В горското предприятие и горското стопанство не са постъпвали сигнали от граждани във връзка с доставката на дърва за огрев.

Списъците с желаещите да получат дърва за огрев горското стопанство получи от община Пещера. 1243 човека от населените места в общината са заявили да получат дърва. До момента над 350 граждани, които са заявили желанието си, вече са закупили дърва.
С писмо на общината от 17 март 2021 г., горското стопанство е уведомено да преустанови всякакви действия по доставка на дърва и да върне в Общинска администрация всички списъци, включващи записаните лица, нуждаещи се от дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022. Към момента 36 граждани, които вече са заплатили, не могат да получат дървата си.

Заповедта за спиране доставката на дърва за огрев ще породи напрежение в местното население. Това заяви директорът на Южноцентрално държавно предприятие Ботьо Арабаджиев в разговор с кмета на Пещера Йордан Младенов. ,,Подобни действия целят извличане на политически дивиденти и не е уместно предприятието и стопанството да бъдат замесвани”, коментира Арабаджиев.