ГОРСКИ РАЗСАДНИК „КРАЙНО СЕЛО” и „ПАНИЧКОВО” – ДЛС – ЖЕНДА

В териториалния обхват на дейност на ДЛС – Женда се намират два горски разсадника – държавна собственост „Крайно село” и „Паничково”. Горски разсадник – държавна собственост „Крайно село” е създаден през 1958 – 1959 г. Намира се в землището на с. Крайно село, община Кърджали, в отдел 421 „1”, „2”, „3” и „4” при 300 м.н.в. върху площ от 201,20 дка. Основно в разсадника се произвеждат фиданки широколистни дървесни и храстови видове, и малка част от иглолистни дървесни видове. От иглолистните видове е застъпено производството на атласки кедър, източна туя, и аризонски кипарис. От широколистните превес има производството на акациеви фиданки, следвани от червен дъб, сребролистна липа, обикновен явор, кестени, гледичия и горскоплодни – киселица, джанка. От храстовите видове е застъпено производството на люляк, шипка, птиче грозде, хибискус, аморфа храстова. Произвеждат се и школувани фиданки за декоративни цели от обикновен смърч. На територията на разсадника има създадена вегетативна семепроизводствена градина от атласки кедър. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. През последните години освен за собствени нужди е предоставян посадъчен материал и на: ДГС – Джебел, ДГС – Крумовград, ДГС – Ивайловград и други извън териториалния обхват на дейност на ЮЦДП, и част на частни физически и юридически лица. Последните три години са продавани репродуктивни материали изключително на частни лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: увеличаване на видовото разнообразие на школувани фиданки и производство на фиданки за декоративни цели. Горски разсадник – държавна собственост „Паничково” е обособен като такъв през 50-те години на миналия век на територията на горско стопанство – Кърджали за задоволяване на нуждите от иглолистни фиданки за залесяване – черен бор, бял бор и обикновен смърч, отглеждани при подходящи за съответните видове условия, като количествата им през годините са били съобразявани с нуждите на залесяването. Разсадника е разположен на 600 м. надморска височина върху площ от 113 дка. През годините на най – големите залесявания са произвеждани по 5-6 милиона иглолистни фиданки за залесявания, като са залесявани средногодишно по 20 000 дка монокултури от иглолистни видове не само в голини и опороени площи, но и върху пустеещи селскостопански необработваеми земи. След рязкото намаляване на обема за залесяване производството драстично намалява и през 90-те години в разсадинка започва отглеждането на фиданки за декоративни цели от иглолистни видове – ела конколорка, обикновена ела и обикновен смърч. През последните три години основно се произвеждат фиданки за декоративни цели. Предоставян е посадъчен материал на общини, частни физически и юридически лица. Основните насоки за бъдещо развитие е производство на декоративни и облагородени фиданки, създаване на плантации от коледни елхи, предвид търсенето на пазара и възможността за износ на външния пазар. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор.
Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДЛС – Женда, гр.Кърджали, ул. „Васил Левски” № 2, тел. 0361/65402, е-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com.
Лице за контакти: д-р инж. Борислав Янгъзов – зам. директор.

Документи

ДатаЗаглавие
21.10.2021Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ТП ДГС Селище за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2021г.Изтеглете файла