ГОРСКИ РАЗСАДНИК „КОШОВИЦА” – ДГС – ХИСАР

Териториално поделение – ДГС – Хисар стопанисва един брой горски разсадник – държавна собственост: „Кошовица”. Разсадника се намира в землището на с.Старосел, при надморска височина 350 м., върху площ от 28,794 дка. Разсадникът е създаден през 1963 г. , след като е прекратена дейността на дребноплощните разсадници в местностите „Бяло камъче”, „Градището” в село Старосел и местността „Реката” в с.Паничери. Изградена е необходимата инфраструктура и са създадени битови и производствени условия на работещите в разсадника. За производство на семенищни и декоративни фиданки се използват 19,5 дка, като една част от площта се оставя за угар. В разсадника се произвеждат до 70 000 бр. широколистни фиданки за залесяване, основно семенищни фиданки, в това число всички видове дъбове, акация, сребролистна липа, в малки количества бряст и ясен, а от иглолистните – черен бор и атласки кедър. Произвеждат се дървесни и храстови видове с декоративна цел. Произвеждат се семенищни фиданки за залесяване за собствени нужди и за други ДГС/ДЛС. Предоставян е посадъчен материал и на: ДГС – Карлово, ДГС – Пловдив, ДЛС – Тракия, ДГС – Пазарджик, ДГС – Панагюрище, ДГС – Крумовград и др. Реализирани са продажби и на частни физически и юридически лица. За добив на семена от регистрирани източници в териториалния обхват на стопанството се намират едни от най – големите по площ семепроизводствени насаждения от различните видове дъб, бук, габър, сребролистна липа и питомен кестен. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Хисар, 4180 , ул. „Стряма” № 2, тел.0337/62638, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
18.12.2020Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2020г.Изтеглете файла