ГОРСКИ РАЗСАДНИК „САМОДИВСКО ДЪРВО” – ДГС – ПАНАГЮРИЩЕ

Горски разсадник – държавна собственост „Самодивско дърво” се намира на територията на ДГС – Панагюрище, в същинска Средна гора, отдел 269 „4”. Разсадника се намира на 600 м.н.в. върху площ от 72 дка, намиращ се в непосредствена близост до гр. Панагюрище. Разделен е на две части – горна и долна. Долната част е неизползваема за производство на семенищни фиданки, поради липса на водоизточник и наличие на 8 броя сгради със застроена площ 0,12 ха. В тази част през годините са се произвеждали предимно школувани фиданки от декоративни видове – лъжекипарис и източна туя. За производство на семенищни фиданки се ползва само горната част на разсадника, намираща се на 600 м.н.в. Видовото разнообразие е съобразено с предвижданията на горскостопанските планове. Отглеждат се семенищни фиданки от черен и бял бор, атласки кедър от иглолистните – средногодишно около 60 хиляди броя. От широколистните дървесни видове е застъпено производството на зимен дъб, червен дъб, обикновен бук – средногодишно около 40 хиляди броя. Произвеждат се и малки количества от сребролистна липа, акация, обикновен явор, американски ясен. Общото здравословното състояние на посевите е добро. Няма щети и загуби от вредители и гъби. В разсадника е назначена и охрана за целогодишно опазване на фиданките и съоръженията. През последните години основни потребители на посадъчен материал са: ДГС – Алабак, ДГС – Пещера, ДГС – Пазарджик, ДЛС – Тракия, общини и частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: запазване обема на производството на фиданки за залесяване, съобразно предвижданията на ГСП, и по предварителна заявка и сключване на договор от фирмите за извършване на рекултивация на нарушени терени, при възможност въвеждане на производството на фиданки в контейнери, и създаване на генеративна градина от черен бор. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Панагюрище, гр.Панагюрище 4500, ул. „Райна Княгиня” № 26, тел.0357/63217, електронна поща: dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2021г.Изтеглете файла
18.12.2020Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2020г.Изтеглете файла