ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ „ЦЕРОВО“, „НАКОВ ЧИФЛИК“ И „ДРАГОР“

ТП „Държавно горско стопанство – Пазарджик” стопанисва три горски разсадника: ГР ”Церово”, ГР „Наков чифлик”, и ГР „Драгор”. Непрекъснатото увеличаване на потреблението на дървесина поставя остро проблема за бързото й възпроизводство. Една сериозна предпоставка за решаването на този проблем е създаването на интензивни култури от тополи, които при условията на умерения климат са най-бързорастящия дървесен вид, лесно се размножава – вегетативно и това улеснява тяхното разпространение. В тази връзка през 1960 г. край гр.Пазарджик се създава единственото в България Тополово стопанство, което има за задача производството на репродуктивен тополов посадъчен материал с автентични наследствени качества от ценни клонове на строга научна основа. Тополовият посадъчен материал е необходим за осигуряване и задоволяване залесителната дейност с тополи в национален мащаб. До 21.04. 2015 г. стопанството съществува като самостоятелно поделение към Изпълнителна агенция по горите – София. Със Заповед на Министъра на земеделиетои храните, считано от 21.04.2015г. функциите на Тополово стопанство-Пазарджик се поемат от ТП „Държавно горско стопанство гр.Пазарджик” към Южноцентралнодържавно предприятие ДП, гр.Смолян. Тополата, като дървесен вид привлича вниманието на практичните собственици на земи, поради следните особености: – бърз растеж; висока продуктивност; специфични качества на дървесината, което я прави търсена; сравнително бърза възвръщаемост на вложените инвестиции, като дървесен вид и възможността през първите години след залесяването земята да се използва за допълнително производство на селскостопански окопни култури, т.е. създаване на агролесовъдство. Освен това тополите са силно устойчиви на запрашеност и задименост на въздуха и имат повишена способност на газообмен. Дейността по производството на тополов посадъчен и размножителен материал, както и производство на вегетативни фиданки от лешник се осъществява в два разсадника: 1.Разсадник “Наков чифлик”, находящ се в землището на с.Главиница, община Пазарджик, с площ от 302,433 дка. Специализиран е за производство на репродуктивен тополов размножителен материал – тополови резници от маточници. От резниците, които са с гарантирана клонова чистота, след провеждане на необходимите отгледни лесокултурни мероприятия, се произвежда посадъчният материал за залесяване, а именно тополовите фиданки. В разсадника има създадени 200 декара обновени тополови и върбови многогодишни маточници от 24 клона, евроамерикански и делтоидни тополи, с капацитет на производство 1 100 000бр. тополови резници, необходими за задоволяване нуждите на цялата страна. Създадена е единствената колекция от местна черна топола P.Nigra L(ex situ) и 20 дка маточници от P.Nigra L, които ще бъдат база за разпространението й в цялата страна. Цялата площ на разсадника е поливна, има изградени 4 броя помпени кладенци, хидранти, капково-напоителна система с тороподаващо устройство. Обновен е машинно-тракторния парк и сградния фонд – с масивен цех за резници, работилница, хладилна камера за съхранение на резници. 2. Разсадник “Драгор”, с обща площ от 153,537дка, находящ се в землището на с.Ивайло, община Пазарджик и в землището на гр.Пазарджик. Специализиран е в производство на тополови, върбови и лескови фиданки. Капацитет му е 70 000бр. Цялата площ е поливна и има изградени два помпени кладенеца, хидранти и система за капково напояване. В разсадника има 155 кв.метра стопански полумасивни сгради. Производството на семенищни фиданки от широколистни и иглолистни дървесни видове се осъществява в ГР „Церово”. 3.Държавен горски разсадник „Церово” е създаден през 1941 год. в землището на с. Церово, община Лесичово. Общата площ на разсадника към настоящия момент е 141,838 дка. През годините разсадника се е утвърдил като основен доставчик на качествен репродуктивен материал от семенищни фиданки за залесяване. Произвеждат се фиданки от следните дървесни видове: черен бор, атласки кедър, зимен дъб, благун, цер, червен дъб, сребролистна липа, акация, мъждрян, горскоплодни и др. Произведените семенищни фиданки задоволяват предимно нуждите на ТП ”ДГС Пазарджик”. Предоставят се фиданки и на други териториални поделения/ДГС Белово, ДГС Пловдив, ДГС Панагюрище, както и на община Белово/. Разсадника разполага с капацитет за производство на 150 х.бр. семенищни иглолистни и широколистни фиданки. В разсадника се произвеждат и ограничени количества декоративни фиданки подходящи за озеленяване. Разсадника разполага с добра материална база:Административна сграда, сграда за работниците със складови помещения, пътна и алейна инфраструктура, напоителна система с дъждовална инсталация, водоеми, помпа ,ел. захранване, ел.инсталация със собствен трафопост. ГР ”Церово”- с. Церово е вписан под номер 11 в списъка на горските разсадници с национално значение. /приложение №2 към чл.27, ал.3, т.6 от ЗГ/ДВ бр.19 от 08.03.2011 г./ Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до съответното териториално поделение или ЮЦДП, гр.Смолян, и сключване на договор.
Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Пазарджик, гр.Пазарджик 4400, ул. „Александър Стамболийски” № 50, тел.034/444099, e-mail: dgspazardjik@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
21.11.2023Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2023 г.Изтеглете файла