ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ „ЦЕРОВО“, „НАКОВ ЧИФЛИК“ И „ДРАГОР“

ТП „Държавно горско стопанство – Пазарджик” стопанисва три горски разсадника: ГР ”Церово”, ГР „Наков чифлик”, и ГР „Драгор”. Непрекъснатото увеличаване на потреблението на дървесина поставя остро проблема за бързото й възпроизводство. Една сериозна предпоставка за решаването на този проблем е създаването на интензивни култури от тополи, които при условията на умерения климат са най-бързорастящия дървесен вид, лесно се размножава – вегетативно и това улеснява тяхното разпространение. В тази връзка през 1960 г. край гр.Пазарджик се създава единственото в България Тополово стопанство, което има за задача производството на репродуктивен тополов посадъчен материал с автентични наследствени качества от ценни клонове на строга научна основа. Тополовият посадъчен материал е необходим за осигуряване и задоволяване залесителната дейност с тополи в национален мащаб. До 21.04. 2015 г. стопанството съществува като самостоятелно поделение към Изпълнителна агенция по горите – София. Със Заповед на Министъра на земеделиетои храните, считано от 21.04.2015г. функциите на Тополово стопанство-Пазарджик се поемат от ТП „Държавно горско стопанство гр.Пазарджик” към Южноцентралнодържавно предприятие ДП, гр.Смолян. Тополата, като дървесен вид привлича вниманието на практичните собственици на земи, поради следните особености: – бърз растеж; висока продуктивност; специфични качества на дървесината, което я прави търсена; сравнително бърза възвръщаемост на вложените инвестиции, като дървесен вид и възможността през първите години след залесяването земята да се използва за допълнително производство на селскостопански окопни култури, т.е. създаване на агролесовъдство. Освен това тополите са силно устойчиви на запрашеност и задименост на въздуха и имат повишена способност на газообмен. Дейността по производството на тополов посадъчен и размножителен материал, както и производство на вегетативни фиданки от лешник се осъществява в два разсадника: 1.Разсадник “Наков чифлик”, находящ се в землището на с.Главиница, община Пазарджик, с площ от 302,433 дка. Специализиран е за производство на репродуктивен тополов размножителен материал – тополови резници от маточници. От резниците, които са с гарантирана клонова чистота, след провеждане на необходимите отгледни лесокултурни мероприятия, се произвежда посадъчният материал за залесяване, а именно тополовите фиданки. В разсадника има създадени 200 декара обновени тополови и върбови многогодишни маточници от 24 клона, евроамерикански и делтоидни тополи, с капацитет на производство 1 100 000бр. тополови резници, необходими за задоволяване нуждите на цялата страна. Създадена е единствената колекция от местна черна топола P.Nigra L(ex situ) и 20 дка маточници от P.Nigra L, които ще бъдат база за разпространението й в цялата страна. Цялата площ на разсадника е поливна, има изградени 4 броя помпени кладенци, хидранти, капково-напоителна система с тороподаващо устройство. Обновен е машинно-тракторния парк и сградния фонд – с масивен цех за резници, работилница, хладилна камера за съхранение на резници. 2. Разсадник “Драгор”, с обща площ от 153,537дка, находящ се в землището на с.Ивайло, община Пазарджик и в землището на гр.Пазарджик. Специализиран е в производство на тополови, върбови и лескови фиданки. Капацитет му е 70 000бр. Цялата площ е поливна и има изградени два помпени кладенеца, хидранти и система за капково напояване. В разсадника има 155 кв.метра стопански полумасивни сгради. Производството на семенищни фиданки от широколистни и иглолистни дървесни видове се осъществява в ГР „Церово”. 3.Държавен горски разсадник „Церово” е създаден през 1941 год. в землището на с. Церово, община Лесичово. Общата площ на разсадника към настоящия момент е 141,838 дка. През годините разсадника се е утвърдил като основен доставчик на качествен репродуктивен материал от семенищни фиданки за залесяване. Произвеждат се фиданки от следните дървесни видове: черен бор, атласки кедър, зимен дъб, благун, цер, червен дъб, сребролистна липа, акация, мъждрян, горскоплодни и др. Произведените семенищни фиданки задоволяват предимно нуждите на ТП ”ДГС Пазарджик”. Предоставят се фиданки и на други териториални поделения/ДГС Белово, ДГС Пловдив, ДГС Панагюрище, както и на община Белово/. Разсадника разполага с капацитет за производство на 150 х.бр. семенищни иглолистни и широколистни фиданки. В разсадника се произвеждат и ограничени количества декоративни фиданки подходящи за озеленяване. Разсадника разполага с добра материална база:Административна сграда, сграда за работниците със складови помещения, пътна и алейна инфраструктура, напоителна система с дъждовална инсталация, водоеми, помпа ,ел. захранване, ел.инсталация със собствен трафопост. ГР ”Церово”- с. Церово е вписан под номер 11 в списъка на горските разсадници с национално значение. /приложение №2 към чл.27, ал.3, т.6 от ЗГ/ДВ бр.19 от 08.03.2011 г./ Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до съответното териториално поделение или ЮЦДП, гр.Смолян, и сключване на договор.
Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Пазарджик, гр.Пазарджик 4400, ул. „Александър Стамболийски” № 50, тел.034/444099, e-mail: dgspazardjik@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
18.12.2020Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2020г.Изтеглете файла