ГОРСКИ РАЗСАДНИК „МОМЧИЛГРАД” – ДГС – МОМЧИЛГРАД

ДГС – Момчилград стопанисва един горски разсадник – държавна собственост – „Момчилград” – включен в списъка на горските разсадници с национално значение. Разсадника се намира в землището на гр.Момчилград, в близост до града на 250 м.н.в. В разсадника има изградена поливна дъждовална система, разпределена в три поливни полета. През 2008 г. в разсадника е изградено поливно поле за производство на фиданки в контейнери. През 2010 г. е създадена автовегетативна семепроизводствена градина от акация с площ 20 дка. Към момента се произвеждат контейнерни фиданки от атласки кедър и черен бор. Разсадника има възможност да произвежда контейнерни фиданки и от други иглолистни и широколистни видове както за собствени нужди така и за външни потребители. Разсадника е специализиран и в производството на широколистни, и на някои иглолистни дървесни, и храстови видове чрез лехов посев. От широколистните се произвеждат фиданки от зимен дъб, благун, червен дъб, цер, акация, обикновен явор, шестил, сребролистна липа, питомен и конски кестен, и горскоплодни – киселица, джанка, круша, дива череша. От храстовите видове е застъпено производството на люляк, шипка, птиче грозде, аморфа, а от иглолистните производството на аризонски кипарис, източна туя и атласки кедър. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.


Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Момчилград, Гр.Момчилград, ул.“Гюмюрджинска“ 17, тел. 03631/6115, е-mail: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com.
Лица за контакти: инж. Халил Ибрямов –зам. директор ТП ДГС Момчилград – 0889318599;
тех. Митко Ангелушев – лесничей – 0887520645;
тех. Исмет Али – ръководител разсадник – 0888620196.

Документи

ДатаЗаглавие
18.12.2020Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2020г.Изтеглете файла