На територията на ТП ДГС – Батак е разположен горски разсадник – държавна собственост „Нова махала”, намиращ се в землището на с.Нова махала. Създаден през 1955 година, разсадникът е разположен върху площ от 34 дка, при надморска височина 1300 м. Теренът е предимно равнинен. Почвата в района на разсадника е от типа на кафявите горски почви.

Природните условия – климата, температурата на въздуха, валежите и надморската височина са благоприятни за производство на фиданки предимно от иглолистни видове – обикновен смърч, обикновена ела и бял бор, но през годините назад са се произвеждали и в ограничено количество и широколистни дървесни видове – обикновен бук, офика и явор. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. През последните години основно се произвеждат фиданки за залесяване за собствени нужди. Предоставян е посадъчен материал и на: ДЛС – Чепино, ДЛС – Родопи, ДЛС – Борово, ДЛС – Беглика и ДЛС – Алабак. Основните насоки на развитие през следващите години на разсадника са: производство на коледни елхи и арония.

Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Батак, гр.Батак, ул. „Партизанска” № 1, тел.03553/2036, e-mail : dgsbatak@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ДГС Кирково за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ДГС Батак за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Манастира“ при ДЛС Тракия за 2012 г.Изтеглете файла
23.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ДГС Алабак за 2012г.Изтеглете файла