ГОРСКИ РАЗСАДНИК „АРДИНО” – ДГС – АРДИНО

Първият горски разсадник в ревирното лесничейство е открит през 1940 г. , където днес е административната сграда на ДГС – Ардино. В началото са били създавани малки пръснати разсадници, в които са били произвеждани фиданки за противоерозионни залесявания извършвани през този период. През 90-те години стопанството е разполагало с два горски разсадника с обща площ от 77 дка, в които са произвеждани фиданки от бял бор, черен бор, обикновен смърч, кедър, бреза, люляк и други дървесни видове. Единият горски разсадник е бил разположен в землището на гр.Ардино, отдел 143, а вторият в землището на с. Боровица до яз. Кърджали в отдел 167.

Вторият горски разсадник е закрит през 1991 г. поради намалелият обем на залесяванията и неподходящото му разположение в чашката на яз. Кърджали. Към настоящия момент ДГС – Ардино стопанисва един горски разсадник – държавна собственост „Ардино”, намиращ се в землището на гр. Ардино, отдел 143 „13”, при надморска височина 650 м., върху площ от 50 дка. Разположението на разсадника е северозападно от града, граничещ с урбанизираната територия на града. В разсадника има изградена нова напоителна система през 2003 година, която обхваща цялата площ, като водата за нея е от собствен водоизточник – кладенец. Горския разсадник разполага с четири малки сгради, които по предназначение са: стая за отдих и почивка, два склада и ковачница.

Цялата площ на разсадника е оградена. Основното производство в разсадника е от иглолистни дървесни видове: бял и черен бор. От широколистните се произвеждат в малки количества фиданки от обикновен бук, зимен дъб, червен дъб, бреза, която има естествен ареал на разпространение в района на стопанството, горскоплодни – киселица, джанка, круша, дива череша. От храстовите видове е застъпено производството на японска дюла. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. Произведеният посадъчен материал се използва както за собствени нужди, така и за обезпечаване необходимостите на съседните териториални поделения, и териториалните поделения от Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен.

Малка част от произведеният посадъчен материал се закупува от частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: производството на фиданки за залесяване както за собствени нужди, така и за съседните териториални поделения. С цел остраняване на щети от природното бедствие в началото на 2015 година през следващите години се предвижда увеличаване на производството на фиданки от местни дървесни видове. С оглед повишаване на ефективността на горския разсадник ще се търсят възможности и за производството на школувани /пикирани/ фиданки за декоративни цели и ландшафтни залесявания.

Производството на фиданки на външни потребители ще се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Ардино, гр.Ардино, ул. „Републиканска” № 7, тел.03651/4504, е-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
21.11.2023Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ТП ДГС Златоград за 2023 г.Изтеглете файла