ГОРСКИ РАЗСАДНИК „АРДИНО” – ДГС – АРДИНО

Първият горски разсадник в ревирното лесничейство е открит през 1940 г. , където днес е административната сграда на ДГС – Ардино. В началото са били създавани малки пръснати разсадници, в които са били произвеждани фиданки за противоерозионни залесявания извършвани през този период. През 90-те години стопанството е разполагало с два горски разсадника с обща площ от 77 дка, в които са произвеждани фиданки от бял бор, черен бор, обикновен смърч, кедър, бреза, люляк и други дървесни видове. Единият горски разсадник е бил разположен в землището на гр.Ардино, отдел 143, а вторият в землището на с. Боровица до яз. Кърджали в отдел 167.

Вторият горски разсадник е закрит през 1991 г. поради намалелият обем на залесяванията и неподходящото му разположение в чашката на яз. Кърджали. Към настоящия момент ДГС – Ардино стопанисва един горски разсадник – държавна собственост „Ардино”, намиращ се в землището на гр. Ардино, отдел 143 „13”, при надморска височина 650 м., върху площ от 50 дка. Разположението на разсадника е северозападно от града, граничещ с урбанизираната територия на града. В разсадника има изградена нова напоителна система през 2003 година, която обхваща цялата площ, като водата за нея е от собствен водоизточник – кладенец. Горския разсадник разполага с четири малки сгради, които по предназначение са: стая за отдих и почивка, два склада и ковачница.

Цялата площ на разсадника е оградена. Основното производство в разсадника е от иглолистни дървесни видове: бял и черен бор. От широколистните се произвеждат в малки количества фиданки от обикновен бук, зимен дъб, червен дъб, бреза, която има естествен ареал на разпространение в района на стопанството, горскоплодни – киселица, джанка, круша, дива череша. От храстовите видове е застъпено производството на японска дюла. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. Произведеният посадъчен материал се използва както за собствени нужди, така и за обезпечаване необходимостите на съседните териториални поделения, и териториалните поделения от Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен.

Малка част от произведеният посадъчен материал се закупува от частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: производството на фиданки за залесяване както за собствени нужди, така и за съседните териториални поделения. С цел остраняване на щети от природното бедствие в началото на 2015 година през следващите години се предвижда увеличаване на производството на фиданки от местни дървесни видове. С оглед повишаване на ефективността на горския разсадник ще се търсят възможности и за производството на школувани /пикирани/ фиданки за декоративни цели и ландшафтни залесявания.

Производството на фиданки на външни потребители ще се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Ардино, гр.Ардино, ул. „Републиканска” № 7, тел.03651/4504, е-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Церово“ при ДГС Пазарджик за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ДГС Крумовград за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Паничково“ при ДЛС Женда за 2012г.Изтеглете файла
23.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ДГС Алабак за 2012г.Изтеглете файла