Процедура №Т00748-21 на Централно управление

Данни за процедурата

ПоделениеЦентрално управление
ИНТ00748-21
Първа дата26.08.2019
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 1Д2020, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Пазарджик“, ТП ДГС „Пещера“ и ТП ДГС „Панагюрище“.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция