Покана за обществено обсъждане

02.08.2021

Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии, на изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и на горскостопански план за горските територии