Покана за среща на заинтересованите страни

15.09.2021

Провеждане на ежегодни консултации с представителите на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 от ЗГ и с представители на други организации ползватели на дървесина, за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост.