Осигуряване на достъп до горските територии в обхвата на ТП "ДГС Смолян"

24.09.2021

В периода от 01.09.2021 г. до 23.09.2021 г. се извърши ремонт и укрепване на съществуващи горски пътища в териториалния обхват на ТП ДГС „Смолян”. По този начин, освен достъп до обектите за дърводобив в горски територии-държавна собственост, се осигурява и достъп на местното население за снабдяване с дърва за огрев, за недървесни горски продукти, както и се улеснява придвижването до популярни туристически дестинации. В допълнение се осигурява се и проходимостта на пътната мрежа за противопожарни автомобили.