Заповед № РД 05-704/20.12.2021 г.

21.12.2021

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на ТП ДЛС "Чепино" съгласно Наредба №7/14.11.1997г.