Процедура №Т00022-22 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00022-22
Първа дата01.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2218

Данни за дървесината

Обект/и №2218
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция