Извършена проверка на територията на ТП "ДГС Борино"

09.05.2022

На 29 април 2022 год. след извършена проверка от служителите на ЦУ на ЮЦДП, гр. Смолян на територията на ТП „ДГС Борино“ е констатирана незаконна сеч, изразяваща се в сеч на 10 броя (11 куб.м) немаркирани с контролна горска марка от дървесен вид бял бор в отдели/подотдели 1 „е“ и „и“, землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян, Държавна горска територия. За насаждението има издадено позволително за сеч.

Подаден е сигнал на телефон 112 и е уведомена прокуратурата.