Обявление за стартиране на процедура за подбор на външни членове за одитен комитет в ЮЦДП, гр. Смолян

03.06.2022