Заповед № З-20-146 на Директора на ТП ДГС Първомай

22.06.2022

Заповед № З-20-146 за учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин