Централно управление

инж. Здравко Бакалов

Директор


инж. Асен Карабов 

Заместник директор


Екатерина Бочукова

Главен счетоводител


инж. Елин Лилов

Лесоинженер - Горска икономика, планиране и финансови планове


инж. Сирма Хайдарова 

Лесоинженер - Възобновяване, разсадниково производство и странични дейности


инж. Атанас Станков 

Лесоинженер - Специалист по стопанисване на горските територии


инж. Георги Станчев

Лесоинженер - Специалист по стопанисване на горските територии


инж. Емил Комитов 

Лесоинженер - Горска икономика и горска сертификация


инж. Константин Чолаков

Лесоинженер - Ползване на горите


инж. Юри Караасенов 

Лесоинженер - Горскостопанско планиране, проектиране и строителство


инж. Венцислав Фурлански 

Лесоинженер - Горскостопанско планиране, промени и учредяване на вещни права в горските територии


инж. Елена Милева 

Лесоинженер - Специалист по опазване и защита на горски територии


инж. Румен Евтимов

Лесоинженер - Специалист ловно стопанство


инж. Захарина Бакларева

Лесоинженер - Експерт маркетинг и горскостопански дейности


инж. Михаил Речников 

Строителен инженер - специалист проектиране и строителство


Иван Свирков

Юрисконсулт


Невина Агушева

Юрисконсулт


Десислава Кокутева

Юрисконсулт


Славейко Касабов

Ръководител звено "Вътрешен одит"


Нели Богданова

Вътрешен одитор


Мария Тачевска

Старши счетоводител


Светлана Дорутева

Касиер - счетоводител


Атанаска Бялкова

Счетоводител


Елена Лелчева 

Икономист - плановик


Здравка Кавалова

Експерт програми и проекти


Росица Димова

Човешки ресурси


Кремена Руменова

Системен администратор


Никола Рашков

Системен администратор, архивист


Кръстьо Кръстев

Програмист софтуерни приложения


Екатерина Стайкова

Деловодител


Юлия Дюлгерова

Деловодител


Петя Сивенова 

Технически сътрудник


Наталия Мочовска 

Технически изпълнител - Домакин