Обявление

24.10.2022

Обявление за започване усвояване на пострадала дървесина, в следствие на природно бедствие (ветролом, ветровал), настъпило на 17.09.2022 год. по облекчен ред