Продължава усвояванeто на пострадалата дървесина от пожара в землището на с. Калугерово

13.03.2023

Пожарът, възникнал на 21.07.2022 г.  в землището на с. Калугерово, обхвана обща площ от 1 777 дка, от които 1 377 дка горски територии. Засегнатата дървесина възлиза на около 10 000 м3.  В гасенето на пламъците взеха участие служители на ТП ДГС „Пазарджик“, ЮЦДП гр. Смолян и териториалните му поделения, както и РС ПБЗН- гр. Пазарджик, гр. Септември и гр. Белово, доброволци и местни жители. При гасенето беше използвана тежка верижна техника и авиация. Пожарът беше окончателно загасен на 25.07.2022 г.

Равносметката след пожара показа, че засегнатата горска площ е 1377 дка, от която  1022 дка е държавна горска територия, 295 дка е частна, а 60 дка е общинска. Опожарени са 992 дка иглолистни култури, 292 дка широколистни насаждения и 93 дка незалесени горски територии. Върху 826 дка пожарът е бил върхов.

Засегнатите подотдели бяха предложени на търг за дърводобив. На 06.01.2023г. беше сключен договор с фирмата спечелила търга, а работата по усвояване на пострадалата дървесина започна своевременно. Сечта в обекта се извършва с харвестър, а към момента са усвоени 2 140 м3 от пострадала дървесина.