Финансови и оперативни резултати на ЮЦДП, гр. Смолян

Годишни финансови отчети:

Годишен финансов отчет за 2022 г.

Тримесечни финансови отчети:

Междинен финансов отчет Първо тримесечие на 2023 г.

Политика за оповестяване на информация:

Политика за оповестяване на информация на ЮЦДП, гр. Смолян