Съвещание по маркиране се проведе на територията на ТП ДГС „Родопи“

30.05.2023

Съвещание по маркиране се проведе на територията на ТП ДГС „Родопи“. В него взеха участие лесовъдите от стопанството.
Съвещанията по маркиране са ежегодни за териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян. Те се провеждат преди започване на маркиране на насажденията, включени в Плана за ползване за 2024г.. Целта е маркиращите лесовъди да затвърдят  основните правила за извеждане на различните видове сечи, а младите им колеги да видят на практика как се извършва маркирането на по-важните видове сечи.
На съвещанието в ДГС „Родопи“ бяха обсъдени лесовъдските критерии и подходи при маркирането, съобразно предвижданията на горскостопанските планове и изискванията на нормативната база-Наредба за сечите в горите, режими за устойчиво управление на горите и Натура 2000. Акцент бе поставен на запазване на биологичното разнообразие, както и на определяне на терен на биотопните дървета.
Важен момент по време на маркирането е уточняването вида собственост и границите на имота, както и дали предвиденото за маркиране насаждение попада в определени гори във фаза на старост. Необходимо е прецизно определяне на действителната пълнота на насажденията и културите, средната височина на маркираните дървета за определяне на височинния разред.
Важен момент по време на маркирането е определянето на технологичната схема за усвояване на дървесината и на извозните пътища, включително и границите им на терен. Необходимо е да бъдат определени и местата на временните складове, като не се допуска те да бъдат разположени в земеделски територии и горски територии, които не са държавни гори.
Обсъдени бяха специфични въпроси, в зависимост от формата и характера на горите в съответното стопанство, както и коректното изготвяне и попълване на документите за извършеното маркиране, попълването на позволителните за сеч, протоколите за освидетелстване на сечището, както и коректното водене на досиета на насажденията, в които се провежда сеч, при стриктно спазване на разпоредбите на чл.64 от Наредбата за сечите в горите.
Съвещания по маркиране предстои да бъдат проведени и в другите  териториални поделения на ЮЦДП-Смолян.