Процедура №ЗДС02 на Централно управление

Данни за процедурата

ПоделениеЦентрално управление
ИНЗДС02
Първа дата12.07.2023
Втора дата09.08.2023
Тип на процедурата
ПредметПроцедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр. Смолян - Поземлен имот с идентификатор 49360.56.284 по КККР на обл. Кюстендил, общ. Кочериново, с. Мурсалево, местност „Деве Богаз“, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 3246 кв. м, номер по предходен план: 000284, ведно с построените в него 2 броя сгради, ведно с машини и съоръжения, находящи се в имота.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция