5 200 дeкара борови гори в обхвата на Южноцентрално държавно предприятие ще бъдат третирани въздушно срещу борова процесионка

01.09.2023

5 200 дeкара борови гори в обхвата на Южноцентрално държавно предприятие в Смолян на територията на държавно ловно стопанство Женда и на държавните горски стопанства в Ардино, Кирково, Момчилград, Хисар и „Акад. Николай Хайтов“-с.Хвойна, ще бъдат третирани срещу борова процесионка. Предвидената авиобиологична борба ще се извърши в началото на м. септември под наблюдението на Лесозащитна станция – Пловдив. Въздушното пръскане се прилага по направена прогноза за 2023 г., след приемане от Национална комисия по лесозащита и издадено предписание от ЛЗС - Пловдив. Целта на авиоборбата е да не се допусне масово обезлистване на боровете.
Препаратите, които се използват са биологични и са на основата на Bacillus thuringiensis. Боровата процесионка е основен насекомен вредител в иглолистните гори (основно по боровите). Ежегодно вредителят се обследва в различни етапи от развитието му (чрез феромонови уловки, по зимни гнезда, по степен на обезлистване и чрез анализ на яйчени калъфчета), като се планират съответните лесозащитни мероприятия, с цел ограничаване на повредите и разпространението му. В зимните гнезда (бели пашкули), наблюдавани по връхните клонки на боровете през зимния сезон, живеят гъсеници.  Те са покрити със силно алергизиращи парливи космици, поради което е добре да не се пипат с голи ръце, както и белите пашкули, в които се крият.
Предприети са всички действия за своевременно информиране на всички регистрирани пчелари  и заинтересовани лица за периода, в които ще се извърши въздушното пръскане.
Авиоборбата срещу борова процесионка на територията на ДГС Кирково и ДГС Момчилград ще бъде на 02.09. 2023г., а на ДГС Ардино и ДЛС Женда се предвижда да бъде извършена на 03.09.2023 г. Пръскането ще започне към 06:30 часа с вертолет, като при благоприятни метеорологични условия ще продължи близо два часа. Датите за ДГС „Акад. Николай Хайтов“ и ДГС Хисар ще бъдат обявени, след като бъдат уточнени.