Нов верижен булдозер бе закупен от ЮЦДП за нуждите на ДГС Михалково

08.09.2023

Нов верижен булдозер ще работи на територията на Държавно горско стопанство Михалково. Техниката е закупена със средства от стопанска дейност и е специализирана за ремонт и поддръжка на горски пътища. С новата верижна машина значително ще се улесни работата по подобряване състоянието на горските пътища, запазване на горските територии и  улесняване достъпа в тях при възникване на пожари. С новата техника ще се изпълняват също така горскостопански и лесокултурни дейности на територията на цялото Южноцентрално държавно предприятие.