Заповед З-07-116/26.02.2024 г. на Директора на ТП ДГС Борино

28.02.2024

Заповед З-07-116/26.02.2024 г. на Директора на ТП ДГС Борино за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години за устройване на пчелин