С редица инициативи ДГС Карлово отбеляза „Седмица на гората“-2024г.

12.04.2024

В деня на откриването на Седмицата на гората, служители от ТП “ДГС Карлово“ проведоха среща с децата от Обединена детска ясла “Ана Кузманова“ – гр. Карлово. Заедно засадиха  две фиданки от обикновена и кавказка  ела, произведени в Горски разсадник към ЮЗДП- с. Локорско. Децата със  собствените си малки ръчички покриха с почва корените на фиданките под формата на игра и забавление. От 2 до 4 април служителите на горското стопанство  почистиха от отпадъци възлови места в държавните горски територии. На 5 април бе направено почистване на двора на ТП “ДГС Карлово“ и попълване на дървесната и храстова растителност в него с фиданки от обикновен кипарис и индийски люляк, произведени в горския разсадник на ТП “ДГС Пловдив“.
На 6 април бе извършено залесяване на площ от 10 дка, в землището на гр. Баня, област Пловдив. Бяха залесени около 4000 бр. фиданки от летен дъб, полски бряст, планински ясен, сребролистна липа, джанка, киселица и дива круша. В проявата се включиха общо 100 участници-30 служители на ТП “ДГС Карлово“, 10 служители на РДГ Пловдив и 60 доброволци - работници и служители от “СКФ Берингс България” ЕАД, сред които и деца. Залесяването продължи и на 9 април от служители на стопанството-за доусвояване на площта с фиданки от летен дъб и черна топола. Фиданките от летен дъб, сребролистна липа, черна топола и горскоплодни, са произведени в горски разсадник на ТП “ДГС Пазарджик“. Фиданките от планински ясен-в горски разсадник на ТП “ДГС Пирдоп“, а фиданките от полски бряст /контейнерни/-в горски разсадник на ЮЗДП в с. Локорско. По този начин на обща площ от 19 дка в бивша тополова култура, унищожена от стъблени вредители (тополова петниста златка), ДГС Карлово прави опити да създаде местообитание на редки и застрашени местни видове, близко до това, което в далечното минало е било естествено по поречието на р. Стряма.
Проведена бе и съвместна инициатива с деца от СОУ “Васил Левски“ -  гр. Карлово – 1 “в“ клас, свързана със Седмицата на гората.  Децата бяха запознати с професията на лесовъда, получиха нови знания за основните дървесни и храстови видове, както и за животните в района. По инициатива на класната ръководителка г-жа Тарапанова, на видео екран бяха представени основните правила, които трябва да се спазват при посещение  в гората и за опазването на природата.
След това, съвместно с децата, в двора на училището бяха засадени 2 бр. фиданки от обикновена и кавказка ела, произведени в Горски разсадник към ЮЗДП с. Локорско.