СЪОБЩЕНИЕ

19.04.2024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

              ТП „ДГС Смилян“, Ви информира, че  има налични добити количества дърва за огрев на склад за  нуждите на местното население, в отдели/подотдели, както следва по горско стопански участъци:

              139 „ж“, землище с.Буката, ГСУ Могилица;
              139 „т“, землище с. Кошница, ГСУ Могилица;
              139 „я“, землище с. Кошница, ГСУ Могилица;
              253 „з“, землище с.Горово, ГСУ Смилян;
              254 „к“, землище с.Горово, ГСУ Смилян;
              254 „о“, землище с.Горово, ГСУ Смилян;
              300 „д“, землище с.Смилян, ГСУ Смилян;
              340 „и“, землище с.Иваново, ГСУ Елховец;
              351 „т“, землище с.Витина, ГСУ Елховец;
              351 „у“, землище с.Витина, ГСУ Елховец;
              351 „ф“, землище с.Витина, ГСУ Елховец;
              352 „к“, землище с.Витина, ГСУ Елховец;
              398 „б“, землище с. Пловдивци, ГСУ Елховец;
              469 „д“, землище с.Чепинци, ГСУ Рудозем;
              530 „в“, землище с.Рибница, ГСУ Рудозем;
              585 „к“, землище гр.Рудозем, ГСУ Рудозем

             Дървесината се заплаща от физическите лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета, съответно от кметския наместник на населеното място, по действащия и утвърден ценоразпис от Директора на ЮЦДП Смолян, като транспортните и товаро-разтоварителни дейности не са включени в тези цени. Стопанството е създало организация за снабдяване на всички желаещи лица за закупуване на дърва за огрев от склад, като при нужда за допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към следните служители на стопанството:

0882936464 – инж.Радослав Маджаров- зам. директор на ТП „ДГС Смилян“;
0885801058 – инж.Асен Сербезов - лесничей – ст.лесничей ГТУ Могилица;
0885801037 -  инж.Минчо Боюклиев – лесничей - ст.лесничей ГТУ Смилян;
0885801038 - инж.Мирослав Моллов – лесничей – ст.лесничей ГТУ Елховец;
0885801055 – Мирослав Усенджиков – лесничей- ст.лесничей ГТУ Рудозем.


                                                                           ДИРЕКТОР,
                                                                                   ТП „ДГС Смилян“:…………/п/*…………
                                                                                                                /инж. Анатолий Елев/