Проверка за готовността за предотвратяване на пожари в горските територии се проведе в ЮЦДП

23.05.2024

В ЮЦДП се проведе  проверка за готовността за предотвратяване на пожари в горските територии през 2024г. В работната среща участваха представители на Изпълнителната дирекция по горите, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на регионалните дирекции по горите и представители на РД „ПБЗН“ от Смолян, Пловдив, Кърджали и Пазарджик, директорът на Южноцентрално държавно предприятие инж. Здравко Бакалов. Целта е да се провери готовността и да се вземат превантивни мерки за предотвратяването на пожари в горите.
Представителите на отговорните институции и ЮЦДП предоставиха пред комисията  информация за изпълнението на мероприятията за 2023г. и плановете за защита на горските територии от пожари през настоящата година.
Директорът на ЮЦДП инж. Здравко Бакалов заяви, че са предвидени средства, от стопанска дейност, за изпълнение на дейностите по опазване на горите от пожари в териториалните поделения. Предприятието разполага с 32 високопроходими автомобили, снабдени със системи за пожарогасене. През настоящата година се предвижда закупуването на още 5 нови противопожарни коли, с висока проходимост. За териториалните поделения на ЮЦДП са закупени 5 модерни дрона, които се използват за наблюдение и при пожари дават възможност да се придобие най-ясна представа за мястото и засегнатите от пламъците горски площи, добави още инж. Бакалов.
Подробен доклад за изпълнението на мерките и предвидените мероприятия за защита на горските територии от пожари, направи инж. Атанас Станков-„Специалист по стопанисване на горските територии“. Той посочи, че във всяко териториално поделение на  ЮЦДП се изготвят годишни планове за защита на горските територии от пожари, които са обезпечени със средства от стопанска дейност на предприятието. През 2023г. са закупени защитни облекла, предпазни средства, табели, оборудвани са противопожарни депа, пожаронаблюдателни кули, осигурени са били и пожаронаблюдатели. Направени са и се поддържат близо 230 хиляди линейни метра минерализовани ивици и близо 104 хиляди линейни метра лесокултурни прегради. За изминалите седем години в поделенията на Южноцентрално държавно предприятие са закупени и доставени 30 комбинирани багер-товарачи, 11 булдозера, 19 камион-самосвала, които се използват за поддържане и ремонт на горски пътища, което дава възможност по най-бързия начин да се ремонтират и да се отварят горски пътища за преминаването на противопожарните автомобили и друга специализирана техника при възникване на пожари.
Във всички държавни ловни и горски стопанства на ЮЦДП са закупени и доставени противопожарни средства, защитни облекла и лични предпазни средства. Предвижда се да бъдат закупени и нови такива, както и инструменти за гасене.
В 35-те поделения на предприятието са създадени специализирани екипи, с включени над 500 служители и работници, които обезпечават тези дейности. При по-мащабни горски пожари, се търси помощ и то съседни стопанства. С цел стимулиране на добрата организация, в края на всяка година, с решение на УС, се награждават най-активно участвалите служители в гасенето на горски пожари. Извършват се също обучения и проигравания на плана за действие при сигнал за пожар в горите. Особено внимание се обръща на начините и методите за гасене на горски пожари, добави още инж. Станков.
Комисията прие представената документация на годишните планове за защита на горските територии от пожари в държавните горски и ловни стопанства на ЮЦДП, като в срок до 10 юли ще се осъществи допълнителен съвместен контрол за изпълнението на планираните мероприятия и спазването на правилата за пожарна безопасност в горските територии в ДГС и ДЛС.
От Агенцията по горите припомнят, че по време на пожароопасния сезон е забранено паленето на огън в горските територии, както и на по малко от 100 м от границите на горите. При възникване на пожар трябва да се подаде незабавно сигнал на единния европейски номер за спешни повиквания 112.