Съвещание по маркиране се проведе на територията на ДГС Родопи

29.05.2024

Съвещание по маркиране се проведе на територията на ТП ДГС „Родопи“. В него взеха участие лесовъдите от стопанството. Те посетиха отдели, в които предстои да бъдат изведени групово-постепенна и единично-изборна сеч. Бяха дискутирани основните правила за провеждането им, заложени в нормативната уредба.
Съвещанията по маркиране са ежегодни за териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян. Те се провеждат преди започване на маркиране на насажденията, включени в Плана за ползване за следващата година. Тази година целта е маркиращите лесовъди да затвърдят  основните правила за извеждане на различните видове сечи, а младите им колеги да видят на практика как се извършва маркирането на по-важните видове сечи.
Съвещания по маркиране предстои да бъдат проведени и в другите  териториални поделения на ЮЦДП-Смолян.