Инициативата „Горска класна стая“ се проведе на територията на ДГС „Клисура“

04.06.2024

Една съвместна инициатива-обучение на ДГС-Клисура, Регионална Дирекция по Горите в град Пловдив и Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков“- гр. Клисура. Инициативата е част от националната кампания „Горска класна стая“ и цели повишаване на информираността на подрастващите на различна възраст по теми, свързани със стопанисването на горите и лесовъдската професия. Чрез провеждането на практически задачи-обучение на терен учениците бяха запознати с методите на маркиране, окачествяване на дървесина на временен склад, измерване на фигури с дървесина, запознаване със спесификацията за размери и сортименти по БДС, както и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии.