Съвещание по стопанисване на борови култури се проведе на територията на ДГС Хисар

17.06.2024

Съвещание по стопанисване на борови култури се проведе на територията на Държавно горско стопанство Хисар. Основна тема бе съхненето на иглолистни борови култури в следствие на фитопатогенни гъби. Горските експерти обсъдиха причините за влошеното здравословно състояние на иглолистните култури и лесовъдските мерки за ограничаване на съхненето, както и ограниченията в нормативната уредба. Съвещанието се  проведе в един от най-силно засегнатите от съхнене райони с изкуствено създадени иглолистни гори в ДГС Хисар. В него взеха участие представители на Регионалните дирекции по горите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали, ръководството на Южноцентрално държавно предприятие, заедно с експерти и директори на държавни горски и ловни стопанства в териториалния обхват на държавното предприятие, представители от Лесозащитна станция–Пловдив и Горска семеконтролна станция-Пловдив.