Цени на дървесината в България и други държави

03.07.2024

Цени на дървесината в България и в други държави и динамика и тенденции на износа/изпращането и вноса/ пристигането на дърва за горене и необработен дървен материал по кодове от комбинираната номенклатура (КН) на националния статистически институт (НСИ) общо по двата канала - интрастат и екстрастат за периода от 2008 г. до 2023 г.