Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
Централно управление
04.09.2024
08.10.2024
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр. Смолян - Поземлен имот с идентификатор 04279.91.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, местност "Помп. ст-я Струмско", вид собственост: държавна частна, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2001 кв.м, номер по предходен план: 091007, ведно с построените в него 3 броя сгради, ведно с машини и съоръжения, находящи се в имотаВиж пълна информация
ДГС Родопи
31.07.2024
Сеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект №№ 2344-1, 2349-1Виж пълна информация
ДГС Крумовград
31.07.2024
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2-2024 г.Виж пълна информация

важна информация